Mi­ne­rals Exp­lo­ra­ti­on Net­work Oy on teh­nyt val­ta­van 552 ne­li­ö­ki­lo­met­rin mal­mi­net­sin­nän va­rauk­sen Juu­an, Liek­san, Pol­vi­jär­ven, Kon­ti­o­lah­den ja Jo­en­suun Enon alu­eel­le. Va­raus on ni­mel­tään Koli.

Ke­sä­kuus­sa 2020 tuli so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa il­mi Team Fin­lan­din mark­ki­noin­nis­saan ul­ko­maa­lai­sil­le yh­ti­öil­le käyt­tä­mä mai­nos ku­pa­ri­va­ran­nois­ta Suo­men kal­li­o­pe­räs­sä, mai­nos­ku­vas­sa ko­mei­li Ko­lin kan­sal­lis­mai­se­ma. Team Fin­land pa­hoit­te­li tuol­loin ku­va­va­lin­taa, mut­ta ei ker­to­nut, et­tä oli to­del­la mark­ki­noi­mas­sa ky­seis­tä kal­li­o­pe­rää GTK:n ai­neis­to­jen poh­jal­ta. Ku­pa­rin li­säk­si Ko­lin alu­eel­ta löy­tyy lu­kui­sia pie­niä, mut­ta rik­kai­ta uraa­nie­siin­ty­miä.

Va­rauk­sen teh­neel­lä yh­ti­öl­lä on usei­ta kai­vos­suun­ni­tel­mia itä­ra­jan tun­tu­mas­sa ja se te­kee yh­teis­työ­tä Po­ly­me­tals-kai­vo­syh­ti­ön kans­sa, joka on Ve­nä­jän joh­ta­va kul­ta­kai­vo­syh­tiö. Yh­ti­ön ty­tä­ryh­ti­öl­lä on kon­tol­laan lai­ton­ta ko­e­lou­hin­taa, il­man lu­paa aloi­tet­tua kul­lan ri­kas­tus­ta sekä puut­teel­lis­ta kai­vos­jät­teen­kä­sit­te­lyä Suo­mus­sal­mel­la, li­säk­si rin­nak­kai­syh­ti­öil­lä on kym­me­nien tu­han­sien ar­vos­ta vel­ka­tuo­mi­oi­ta.

Vii­me vuo­sien ko­ke­muk­set osoit­ta­vat, et­tä kai­vos­toi­min­nan hal­lin­ta ei Suo­mes­sa ole us­kot­ta­val­la ta­sol­la.

Va­rau­sil­moi­tuk­sen mu­kaan kai­vo­syh­tiö ai­koo ot­taa jo va­raus­vai­hees­sa 7 000 kal­li­o­pe­rä- ja maa­näy­tet­tä Ko­lin va­rau­sa­lu­eel­ta. Yh­tiö ei il­moi­ta ha­ke­muk­ses­saan et­si­vän­sä alu­eel­ta uraa­nia, vaik­ka sitä alu­eel­la on. Jo pelk­kä uraa­nin et­sin­tä muo­dos­tai­si ris­kin alu­eel­le. Edel­li­set, uraa­nia ja to­riu­mia et­si­neet kai­vo­syh­ti­öt ve­täy­tyi­vät alu­eel­ta vuo­teen 2013 men­nes­sä, tuol­loin mm. Jo­en­suun kau­pun­ki ja Kon­ti­o­lah­den kun­ta ot­ti­vat hank­kee­seen kiel­tei­sen kan­nan, ja laa­ja kan­sa­lais­lii­ke nou­si vas­tus­ta­maan kai­vos­suun­ni­tel­mia.

Vii­me vuo­sien ko­ke­muk­set osoit­ta­vat, et­tä kai­vos­toi­min­nan hal­lin­ta ei Suo­mes­sa ole us­kot­ta­val­la ta­sol­la. Esi­mer­kik­si heik­ko kai­vos­la­ki, kai­vos­lain uu­dis­tuk­sen on­gel­mat, GTK:n tar­jo­a­ma tut­ki­mus­toi­min­ta maa­pe­rä­mi­ne­raa­leis­ta, val­ti­on har­joit­ta­ma mi­ne­raa­lien mark­ki­noin­ti ul­ko­mai­sil­le yh­ti­öil­le, ELY-kes­kus­ten vä­hen­ty­nyt vi­ra­no­mais­val­von­ta, TU­KE­Sin lupa-au­to­maat­ti, vir­ka­hen­ki­löi­den siir­ty­mi­set kai­vos­te­ol­li­suu­den pal­ve­luk­seen sekä ta­pauk­set huo­nos­ti hoi­de­tuis­ta kai­vos­ten jä­te­ve­sis­tä ja val­von­nas­ta ei­vät an­na kan­sa­lai­sil­le var­muut­ta en­sin­nä­kään sii­tä, et­tä vi­ra­no­mais­pää­tök­sen­te­ko oli­si lä­pi­nä­ky­vää ja de­mok­raat­tis­ta, saa­ti sii­tä, et­tä Suo­mes­sa kai­vos­ten ym­pä­ris­tö- ja tur­val­li­suus­ky­sy­myk­set oli­si­vat hy­väs­sä hal­lin­nas­sa.

Ko­lin kan­sal­lis­mai­se­maan kuu­lu­vat met­säi­set vaa­ra­mai­se­mat, puh­das Pie­li­nen, Ko­lin kult­tuu­ri­pe­rin­tö sekä pai­kal­li­se­lin­kei­not ovat nyt uhat­tui­na. Me al­le­kir­joit­ta­neet vas­tus­tam­me Ko­lin va­raus­ta sekä mal­mi­net­sin­tää ja kai­vos­toi­min­taa alu­eel­la.

An­na Mus­to­nen, pj.

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri

Pau­lii­na Kai­nu­lai­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan Koh­tuus Vaa­ras­sa -lii­ke

Lu­mi­muu­tos Osuus­kun­ta

Roo­sa Pih­la­ja­mä­ki, pj.

Savo-Kar­ja­lan Luon­to-Liit­to

Ah­ti Ke­rä­nen, pj.

Liek­san luon­no­nys­tä­vät

Päi­vi Ar­mi­la, pj.

Enon luon­no­nys­tä­vät

Han­nu Par­vi­ai­nen, pj.

Jo­en­suun seu­dun luon­no­nys­tä­vät

An­na-Mai­ja Sal­mi, pj.

Kon­ti­o­lah­den luon­no­nys­tä­vät

Mi­ning­Watch Fin­land

An­ne­li He­liö, Jo­en­suu

Kari Kan­gas, Lep­pä­vir­ta

Suvi Pen­na­nen, Es­poo

Kai­ja Ros­si, Jo­en­suu

Rai­li Sor­sa, Jo­en­suu

Ai­ri Syri, Jo­en­suu

Ul­la Vaar­na­mo, Ah­ve­ni­nen