Seksuaalirikokset puhututtavat ja hyvä niin. Asioista puhuttaessa niitä saadaan myös korjattua.

Sek­su­aa­li­ri­kok­set louk­kaa­vat in­tii­mein­tä osaa ih­mis­ten kos­ke­mat­to­muu­des­ta ja ai­heut­ta­vat sekä fyy­sis­tä et­tä hen­kis­tä kär­si­mys­tä uh­ril­le. Ne ovat eräi­tä va­ka­vim­mis­ta ri­kos­tyy­peis­tä ja var­sin­kin lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­vat teot ovat eri­tyi­sen pa­hek­sut­ta­via ja vas­ten­mie­li­siä. Eri­tyi­se­nä yh­teis­kun­nan huo­le­na ovat ai­kui­set te­ki­jät, joi­den sek­su­aa­li­sen kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na ovat tei­ni-ikäi­set ja mur­ro­si­kää lä­hes­ty­vät lap­set.

San­na Ma­ri­nin (sd.) hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on ol­lut vah­vis­taa sek­su­aa­li­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kos­ke­mat­to­muu­den suo­jaa sekä yh­den­mu­kais­taa ja sel­kiyt­tää sek­su­aa­li­ri­kok­sia kos­ke­via sään­nök­siä. Sek­su­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön ko­ko­nai­suu­dis­tus oli oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä tä­män hal­li­tus­kau­den mer­kit­tä­vim­piä uu­dis­tuk­sia. Eri­tyi­ses­ti lap­siin koh­dis­tu­vien sek­su­aa­li­ri­kos­ten ran­gais­tuk­sia ja ri­kos­ni­mik­kei­tä an­ka­roi­tet­tiin.

Ke­hit­tä­mis­tar­vet­ta on edel­leen muun ohel­la sii­nä, et­tä alai­käi­siin koh­dis­tu­via sek­su­aa­li­ri­kok­sia pää­see yhä van­hen­tu­maan. Pit­kä vii­ve sek­su­aa­li­ri­kok­ses­ta ker­to­mi­ses­sa on tyy­pil­lis­tä, kos­ka uh­rit hä­pe­ä­vät ta­pah­tu­nut­ta ja ryh­ty­vät pu­hu­maan asi­as­ta vas­ta ai­kui­se­na tai vas­ta kun olo muut­tuu to­del­la huo­nok­si. Ri­ko­soi­keu­del­li­ses­ti van­hen­tu­nei­ta lap­siin koh­dis­tu­nei­ta sek­su­aa­li­ri­kok­sia on Suo­mes­sa pal­jon. Van­hen­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan pois­ta ta­pah­tu­nut­ta ja uh­rin avun­tar­vet­ta.

Van­hen­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan pois­ta ta­pah­tu­nut­ta ja uh­rin avun­tar­vet­ta.

Suo­mes­sa­kin tu­lee lail­la sää­tää va­ka­vat lap­siin koh­dis­tu­vat sek­su­aa­li­ri­kok­set ri­ko­soi­keu­del­li­ses­ti van­hen­tu­mat­to­mak­si. Näin on jo teh­ty muis­sa Poh­jois­mais­sa. Uh­rin toi­pu­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta on olen­nais­ta, et­tä te­ki­jä saa te­os­taan asi­aan­kuu­lu­van ran­gais­tuk­sen ja kan­taa sii­tä vas­tuun. Ny­kyis­tä pi­dem­pi van­hen­tu­mi­sai­ka on myös ylei­sel­tä kan­nal­ta tär­ke­ää, jos on esi­mer­kik­si te­ki­jä, jol­la on ol­lut usei­ta uh­re­ja, mut­ta ku­kaan ei ole pys­ty­nyt ta­pah­tu­mien ai­kaan vie­mään asi­aa eteen­päin. Van­hen­tu­mis­sään­nök­set on seu­raa­van edus­kun­nan uu­dis­tet­ta­va.

Iso osa sek­su­aa­li­ri­kos­ten uh­reis­ta ei il­moi­ta asi­as­ta po­lii­sil­le ja jää avun ul­ko­puo­lel­le. Uh­rin ko­ke­mat hä­pe­än tun­teet voi­vat ai­heut­taa sen, et­tä uh­ri vai­ke­nee te­os­ta ko­ko­naan. Oi­keu­del­li­sen tuen li­sää­mi­nen sek­su­aa­li­ri­kos­ten uh­reil­le oli­si hyö­dyl­lis­tä, kos­ka po­lii­sil­le il­moit­ta­mat­to­muu­den taus­tal­la on ha­vait­tu ri­kosp­ro­ses­siin liit­ty­viä pel­ko­ja. Ar­kuut­ta voi­tai­siin vä­hen­tää an­ta­mal­la tie­toa ri­kosp­ro­ses­sis­ta ja toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta. On myös ha­vait­tu, et­tä mais­sa, jois­sa il­moi­tet­tu­jen rais­kaus­ten mää­rä on al­hai­nen, myös ai­hee­seen liit­ty­vää kes­kus­te­lua, tut­ki­mus­ta ja uh­reil­le tar­jot­ta­vaa tu­kea on vä­hem­män. Näin ol­len il­moit­ta­mat­to­muu­del­la on vai­ku­tus­ta myös koko yh­teis­kun­nan ta­sol­la.

Pul­lon­kau­la­na sek­su­aa­li­ri­kos­ten vä­hen­tä­mi­ses­sä on en­nal­ta­eh­käi­se­vien toi­mien puu­te sekä ri­kos­ten pal­jas­ta­mi­seen ja sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vien re­surs­sien vä­häi­syys. Kai­kis­sa kau­pun­geis­sa ei vie­lä ole Seri-tu­ki­kes­kus­ta, joka on sek­su­aa­li­vä­ki­val­taa koh­dan­nei­den tu­kiyk­sik­kö, jos­sa on uh­rien tut­ki­mi­seen ja koh­taa­mi­seen kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa. Seri-tu­ki­kes­kus ver­kos­ton laa­jen­ta­mi­nen yh­te­näis­täi­si hoi­toon ha­keu­tu­vien hoi­toa ja sil­lä ma­dal­let­tai­siin kyn­nys­tä ha­kea apua. Seri-tu­ki­kes­kuk­set ede­saut­ta­vat uh­rin toi­pu­mis­ta ja eh­käi­se­vät uu­del­leen trau­ma­ti­soi­tu­mis­ta. Niis­sä vä­hen­ne­tään pii­lo­ri­kol­li­suut­ta ker­to­mal­la uh­rin oi­keuk­sis­ta ja tu­e­taan ri­ko­sil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Se, kuin­ka sek­su­aa­li­ri­kok­sen uh­ria tut­ki­taan ja tu­e­taan, ei sai­si vaih­del­la riip­pu­en asuin­pai­kas­ta, vaan pal­ve­lua ja ver­tais­tu­kea tu­lee saa­da tasa-ar­voi­ses­ti joka puo­lel­la Suo­mea.

Satu Taa­vit­sai­nen

Kol­men nuo­ren äi­ti, HTM

Kaak­kois-Suo­men so­si­a­li­de­mok­raat­ti­sen pii­rin 1. vpj, va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­ja

Mik­ke­li