Politiikka on arvovalintoja, joten oikeistolainen hallitus tekee oikeistolaista politiikkaa.

Ää­nes­tä­jät tie­si­vät tai ai­na­kin hei­dän oli­si pi­tä­nyt tie­tää, et­tä oi­keis­to­hal­li­tus ot­taa köy­hil­tä ja an­taa rik­kail­le. Se­kin oli­si pi­tä­nyt tie­tää, et­tä elin­kei­no­e­lä­män kä­si­kas­sa­ra­na toi­mi­va oi­keis­to­hal­li­tus tu­lee hei­ken­tä­mään työn­te­ki­jöi­den ase­maa ta­voit­tee­naan tu­ho­ta ay-lii­ke.

Ihan en­sim­mäi­sek­si hal­li­tus ai­koo hei­ken­tää työ­o­lo­ja ra­joit­ta­mal­la lak­ko-oi­keut­ta, hel­pot­ta­mal­la ir­ti­sa­no­mis­ta ja li­sää­mäl­lä pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta. Pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen tar­koit­taa suo­mek­si palk­ko­jen alen­ta­mis­ta sa­ne­le­mal­la. Näis­tä työ­e­lä­män hei­ken­nyk­sis­tä neu­vo­tel­laan en­sin, mut­ta jos so­pua ei syn­ny, niin hal­li­tus sää­tää asi­ois­ta lail­la. Si­pi­län hal­li­tus vaa­ti al­le­kir­joi­tuk­set kiky-so­pi­muk­seen uh­kaa­mal­la vie­lä ko­vem­mal­la pak­ko­lain­sää­dän­nöl­lä, jo­ten nyt men­nään vie­lä pi­tem­mäl­le ja sää­de­tään ne lait.

Pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen tar­koit­taa suo­mek­si palk­ko­jen alen­ta­mis­ta sa­ne­le­mal­la.

Työn­te­ki­jöil­lä ei koh­ta ole pal­jon oi­keuk­sia, mut­ta köy­hil­lä nii­tä tu­lee ole­maan vie­lä vä­hem­män. En­nen vaa­le­ja ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ju­lis­ti­vat lo­pet­ta­van­sa ve­lak­si elä­mi­sen. Kui­ten­kin hal­li­tus ot­taa vel­kaa ihan sa­maan tah­tiin kuin Ma­ri­nin hal­li­tus jou­tui ot­ta­maan pan­de­mi­an ja Uk­rai­nan so­dan ai­heut­ta­mien ku­lu­jen kas­vun ta­kia. Täs­tä ve­las­ta 95 pro­sent­tia oli myös sil­loi­sen op­po­si­ti­on eli ny­kyis­ten hal­li­tus­puo­lu­ei­den hy­väk­sy­mää. Se unoh­det­tiin kui­ten­kin vaa­lien al­la, ja ää­nes­tä­jät liet­sot­tiin vel­ka­hys­te­ri­aan. Näin ei voi jat­kua ja ve­lak­si elä­mi­sen on lo­put­ta­va, vaa­ti­vat ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set.

Li­säk­si pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat hal­paa ben­saa, mut­ta sitä ei ole tu­los­sa. HIn­ta saat­taa kom­pen­saa­ti­on an­si­os­ta las­kea muu­ta­man sen­tin lit­ral­ta, ja li­säk­si hal­li­tus on lu­van­nut alen­taa olu­en hin­taa pa­ril­la sen­til­lä töl­kil­tä. Yk­sin­ker­tai­sim­pia ää­nes­tä­jiä pet­ku­tet­tiin kun­nol­la.

Hal­li­tus siis ot­taa vel­kaa en­si vuon­na nel­jä mil­jar­dia eu­roa, vaik­ka ve­lak­si elä­mi­sen piti lop­pua. Sama tah­ti jat­kuu koko hal­li­tus­kau­den, sil­lä Riik­ka Pur­ran sa­no­jen mu­kaan iso vel­ka­lai­va kään­tyy hi­taas­ti. To­si­a­si­as­sa se ei kään­ny ol­len­kaan, kos­ka sitä ei edes yri­te­tä kään­tää. Nel­jän mil­jar­din ve­lal­la hal­li­tus ke­ven­tää rik­kai­den ve­ro­tus­ta sa­man ver­ran. Kaik­kein eni­ten ve­ron­ke­ven­nyk­sis­tä hyö­ty­vät 14 000 eu­roa kuu­kau­des­sa an­sait­se­vat, jo­ten mi­nis­te­rit päät­ti­vät en­sim­mäi­sek­si ke­ven­tää omaa ve­ro­tus­taan. Jos maa oi­ke­as­ti oli­si vel­kak­rii­sis­sä, niin täl­lai­siin ve­ron­ke­ven­nyk­siin ei oli­si va­raa. Nyt on va­raa jopa lei­ka­ta har­maan ta­lou­den tor­ju­mi­sen mää­rä­ra­ho­ja, jot­ta rik­kai­den pa­kas­ti­miin ker­tyi­si yli­mää­räis­tä se­te­li­ra­haa.

Jon­kun nä­mä­kin ke­ven­nyk­set on mak­set­ta­va, ja mak­sa­jat ovat tie­dos­sa. Hal­li­tus leik­kaa kaik­kein tiu­kim­mil­la ole­vien so­si­aa­lie­tuuk­sia. Leik­ku­ri is­kee niin työt­tö­myys­tur­vaan kuin asu­mis­tu­keen­kin, kos­ka hal­li­tuk­sen mu­kaan se kan­nus­taa te­ke­mään työ­tä. Jol­lain tai­ka­tem­pul­la tu­ki­leik­ku­ri li­sää avoi­mia työ­paik­ko­ja ja muut­taa osa-ai­kai­set työt ko­ko­ai­kai­sik­si.

Tu­los­sa on pas­kat tal­koot, joi­hin tal­koi­den jär­jes­tä­jät osal­lis­tu­vat syö­mäl­lä tal­koo­vä­en eväät ja hei­lut­ta­mal­la ruos­kaa. Tätä ää­nes­tä­jät ha­lu­si­vat de­mok­raat­ti­sis­sa vaa­leis­sa.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.