Suo­men lii­ken­ne­la­ki ei ole ajan ta­sal­la säh­kö­lau­to­jen suh­teen, joi­ta er­heel­li­ses­ti kut­su­taan myös “pot­ku­lau­doik­si”. On­nek­si asi­as­ta nyt kes­kus­tel­laan: lau­to­jen ai­heut­ta­mis­ta on­net­to­muuk­sis­ta käyt­tä­jil­le, lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta yleen­sä, lain­sää­dän­nön puut­teis­ta sekä yri­tys­toi­min­nas­ta alal­la.

"Säh­kö­pot­ku­lau­ta " on pelk­kä säh­kö­lau­ta, kos­ka se ei kul­je li­has­voi­mal­la (=pot­ki­mal­la), vaan säh­köl­lä/ak­ku­la­tauk­sel­la ja on muu­ten­kin pal­jon ras­kas­te­koi­sem­pi, vaa­ral­li­sem­pi ja no­pe­am­pi lii­ken­tees­sä kuin pelk­kä pot­ku­lau­ta. Se on lii­kun­taa yh­tä vä­hän suo­si­vaa kuin moot­to­ri­a­jo­neu­vo tai mopo lii­ken­tees­sä, enem­män sii­hen ver­rat­ta­va kuin pot­ku­lau­ta tai pyö­rä.

Muu­ta­ma seik­ka, jot­ka ovat vie­lä jää­neet vail­le tar­peel­lis­ta huo­mi­o­ta kes­kus­te­lus­sa:

Mi­nis­te­ri Timo Ha­rak­ka ajaa ajo­kort­ti­lain uu­dis­ta­mis­ta, ikä­ra­jan las­ke­mis­ta 17 vuo­teen. Tämä sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä on­net­to­muus­ti­las­tot ker­to­vat et­tei­vät 17-vuo­ti­aat ole usein­kaan kyp­siä rat­tiin. Näin to­te­aa esi­mer­kik­si Po­lii­si­hal­li­tuk­sen tar­kas­ta­ja Heik­ki Kal­lio (HS 10.6.2022). En­tä sit­ten suu­ris­sa kau­pun­geis­sa le­vi­ä­vät säh­kö­lau­dat, uu­si mark­ki­na­vil­li­tys? Myös lain­sää­dän­tö nii­den suh­teen on eh­dot­to­mas­ti kor­jat­ta­va mah­dol­li­sim­man pian. Hel­sin­gis­sä, Ou­lus­sa, Tam­pe­reel­la ja Jo­en­suus­sa ol­laan ol­tu leh­ti­tie­to­jen ja muun me­di­an pe­rus­teel­la to­del­la huo­lis­saan asi­as­ta. On­net­to­muuk­sil­ta ei ole väl­tyt­ty – to­sin niis­tä ra­por­toi­daan ko­vin huo­nos­ti jos ol­len­kaan.

Jo nyt eri kau­pun­kien lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mia on päi­vi­tet­tä­vä ja tar­ken­net­ta­va mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Jo nyt eri kau­pun­kien lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mia on päi­vi­tet­tä­vä ja tar­ken­net­ta­va mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. No­peuk­sia voi­daan sää­tää, vaa­tia ky­pä­rä­vel­voi­te, ko­rot­taa mah­dol­li­ses­ti ikä­ra­jo­ja ja ko­ros­taa sitä, et­tä säh­kö­lau­dal­la ei voi ajel­la jal­ka­käy­tä­väl­lä ei­kä sitä voi jät­tää nu­rin­nis­koin min­ne ta­han­sa nur­mi­kol­le, tien var­rel­le tai vaa­ral­li­ses­ti es­tä­mään kul­kua jal­ka­käy­tä­väl­le ja ris­teyk­siin. Ei­hän pyö­rää­kään jä­te­tä kes­kel­le jal­ka­käy­tä­vää, vaan kau­pun­gil­la yleen­sä te­li­nee­seen. Sitä suu­rem­mal­la syyl­lä säh­kö­käyt­tei­nen lau­ta, ras­kas kul­ku­vä­li­ne on py­sä­köi­tä­vä asi­al­li­ses­ti sil­le va­ra­tul­le pai­kal­le. Heit­teil­le jä­te­tyt lau­dat ovat pait­si es­teet­ti­nen hait­ta myös kau­pun­gin jul­ki­sen ti­lan val­taa­mis­ta yh­del­le kul­ku­vä­li­neel­le. Lau­ta on va­ka­va ym­pä­ris­tö­hait­ta mo­nel­la ta­val­la, sekä val­mis­tus­vai­hees­sa et­tä ro­mu­tet­ta­es­sa (ly­hy­en käyt­tö­a­jan jäl­keen).

Lii­ken­teen val­von­taa tu­lee eri­tyi­ses­ti ke­sä­ai­kaan te­hos­taa li­sää­mäl­lä val­vo­jia ja ri­ke­sak­ko­mah­dol­li­suut­ta esi­mer­kik­si juo­pu­nee­na ja yli­no­peu­del­la aja­mi­ses­ta tai sii­tä, et­tä säh­kö­lau­dan pääl­lä sei­soo use­am­pi käyt­tä­jä. Lau­dal­la liik­ku­van on otet­ta­va en­tis­tä pal­jon pa­rem­min huo­mi­oon muut­kin ka­tu­jen ja lii­ken­teen käyt­tä­jät, tun­net­ta­va myös lii­ken­ne­sään­nöt sii­nä mis­sä mo­poi­li­jan ja pyö­räi­li­jän­kin.

Säh­kö­lau­to­ja vuok­raa­vien yri­tys­ten kans­sa on käy­tä­vä va­ka­via kes­kus­te­lu­ja myös työn­te­ki­jöi­den kou­lut­ta­mi­sen suh­teen, sil­lä joku ta­ho­han huo­leh­tii ak­ku­jen la­taa­mi­ses­ta, rik­ki­näis­ten ro­mu­lau­to­jen ke­rää­mi­ses­tä kau­pun­ki­ku­vas­ta ja kul­jet­ta­mi­ses­ta lii­ken­teen ris­teys­koh­tiin. Myös asi­al­lis­ta palk­kaus­ta on vaa­dit­ta­va yri­tyk­sel­tä, joka tun­tee vas­tuun­sa työn­te­ki­jöis­tä ja asi­ak­kais­taan! On syy­tä ky­syä myös mai­non­nan ja lau­to­jen si­joit­te­lun sekä mää­rän suh­teen: kuin­ka asi­al­lis­ta on hou­ku­tel­la ala­kou­lu­lai­sia käyt­tä­jik­si tai si­joit­taa lau­to­ja kou­lu­jen, sai­raa­loi­den tai kirk­ko­jen edus­tal­le, kä­ve­ly­ka­tu­jen, ra­vin­to­loi­den, yö­ker­ho­jen, ran­ta­reit­tien vä­lit­tö­mään lä­hei­syy­teen?

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus on yh­tei­nen asi­am­me; sen on täh­dät­tä­vä säh­kö­lau­ta-asi­as­sa­kin sii­hen, et­tä va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta ja kuo­le­man­ta­pauk­sil­ta väl­ty­tään ja kaik­ki mah­dol­li­nen en­nal­ta eh­käi­se­vä työ teh­dään!

Pent­ti Stra­nius

pyö­räi­li­jä ja ke­sä­au­toi­li­ja, Jo­en­suu