Ke­sä­ta­pah­tu­mat tuo­vat iloa ja eloa ar­keen. Ne tuo­vat kä­vi­jöi­tä alu­eel­le ja ovat usein myös ta­lou­del­li­ses­ti tär­kei­tä, mut­ta se mitä ne an­ta­vat osal­lis­tu­jil­leen, on mah­do­ton­ta ra­has­sa mi­ta­ta. On hyvä, et­tä kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin mer­ki­tys­tä osal­li­suu­den ko­ke­muk­ses­sa, sen ter­veys­vai­ku­tuk­sis­sa ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä, on vii­me vuo­si­na nos­tet­tu isos­ti esil­le.

Tänä ke­sä­nä ai­on­kin naut­tia Poh­jois-Kar­ja­lan kult­tuu­ri­tar­jon­nas­ta täy­sil­lä. Mie­len­kiin­tois­ta te­ke­mis­tä löy­tyy jo­kai­sel­le vii­kol­le. Täs­sä muu­ta­mia omis­ta suun­ni­tel­mis­ta­ni poi­mit­tu­ja vink­ke­jä. Olet­ko muu­ten aja­tel­lut, et­tä mo­nien ke­sä­ta­pah­tu­mien taus­tal­la on jär­jes­tö­jä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat meil­le mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä ja ko­ke­mis­ta?

Olet­ko muu­ten aja­tel­lut, et­tä mo­nien ke­sä­ta­pah­tu­mien taus­tal­la on jär­jes­tö­jä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat meil­le mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä ja ko­ke­mis­ta?

It­sel­le­ni odo­te­tuin ke­sä­ta­pah­tu­ma on Ilo­saa­ri­rock, jos­sa ai­on viet­tää kol­me päi­vää naut­tien hy­väs­tä mu­sii­kis­ta ja ys­tä­vien seu­ras­ta. En­nen Ilo­saar­ta men­nään ke­sä­te­at­te­riin. Las­ten kans­sa so­pi­via esi­tyk­siä on usei­ta, ja per­heem­me pie­nim­män suo­sik­ke­ja ovat ol­leet Te­at­te­ri Trak­to­rin esi­tyk­set, jois­sa usein joku kas­tuu – se on hä­nen mie­les­tä ihan pa­ras­ta. Lis­tal­la­ni on myös Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­la -te­at­te­rin Aa­ta­min pu­vus­sa ja vä­hän Ee­van­kin -näy­tel­mä. Tä­män voi yh­dis­tää vie­rai­luun anop­pi­las­sa, jo­ten li­put on han­kit­ta­va.

Suun­ni­tel­mis­sa­ni on vie­rail­lut Ou­to­kum­puun ja Nur­mek­seen. Ou­to­kum­mus­sa ai­on kier­tää 12 jär­ven kier­rok­sen sup-lau­dal­la tai ka­ja­kil­la. Mo­ni­puo­li­set mai­se­mat ja vaih­te­le­va reit­ti kan­nat­taa käy­dä ko­ke­mas­sa. Ou­to­kum­mun Van­hat ta­lot-ta­pah­tu­ma hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kiin­nos­taa. Sen jär­jes­tää Itä-Suo­men Kult­tuu­ri­po­lut ry. Ou­to­kum­mus­ta mat­ka jat­kuu Nur­mek­seen, joka on hur­man­nut mi­nut tänä ke­vää­nä. Nur­mek­sen Van­han Kaup­pa­lan Asu­ka­syh­dis­tys ry ja Nur­mek­sen kau­pun­ki jär­jes­tä­vät Van­han Kaup­pa­lan avoi­met ovet elo­kuus­sa. Van­han Kaup­pa­lan alue on to­del­la upea!

Ur­hei­lu kuu­luu ke­sää­ni – eri­tyi­ses­ti pe­sä­pal­lo. Kesä ei ole mi­tään il­man Jo­man ja Ki­pan pe­le­jä sekä oman lap­sen ja har­ras­te­po­ru­kan pe­le­jä. Ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa näh­dään!

San­na Hei­no­nen