Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Harjanne keksi mielestään loistavan idean päästäkseen julkisuuteen. Hän vaatii jo 13000 euron vuosieläkkeiden verotuksen kiristämistä.

Jul­ki­suut­ta tuli, mut­ta idea tuok­sah­ti jo sa­ma­na päi­vä­nä. Hä­nes­tä 13000 eu­ron vuo­si­tu­lo on elä­ke­läi­sil­le lii­an suu­ri. Suu­ri­tu­lois­ten ka­teus elä­ke­läi­siä koh­taan on poh­ja­ton­ta!

– Ei ole hel­sin­ki­läi­sel­lä dip­lo­mi-in­si­nöö­ril­lä nu­me­rot ja elä­ke­a­si­at hal­lin­nas­sa, sa­noi kah­vi­po­ruk­ka.

HS ja YLE ovat jat­ka­neet in­nol­la Har­jan­teen aloit­ta­maa kes­kus­te­lua, tie­ten­kin il­man elä­ke­läi­siä. Kes­kus­te­lu on suun­nat­tu kah­teen asi­aan. Työn­te­ki­jä ei mak­sa it­se elä­ket­tään ja riit­tää­kö elä­ke­ra­has­tot. Mo­lem­mat si­nän­sä tär­kei­tä asi­oi­ta.

Ku­kaan ei tie­ten­kään mak­sa ko­ko­naan omaa elä­ket­tään. Suo­men osit­tain ra­has­toi­va sys­tee­mi on maa­il­man par­haim­pia elä­ke­jär­jes­tel­mis­tä. Sen hie­no pää­pe­ri­aa­te on yli­su­ku­pol­vi­nen so­pi­mus. Tei­vo Pen­ti­käi­nen ke­hit­te­li jär­jes­tel­män 1960-lu­vun alus­sa. Sen ydi­na­ja­tus on, et­tä ai­na seu­raa­va su­ku­pol­vi mak­saa elä­ket­tä pait­si it­sel­leen, myös edel­li­sel­le, jo eläk­keel­lä ole­val­le su­ku­pol­vel­le. Niin ta­pah­tuu tä­nään­kin. Nyt työ­e­läk­keel­lä ole­vat mak­soi­vat kol­me­kymp­pi­si­nä sil­loin työ­e­läk­keel­lä ole­vien eläk­kei­tä ja ny­kyi­set kol­me­kymp­pi­set mak­sa­vat osal­taan mei­dän, nyt eläk­keel­lä ole­vien työ­e­läk­kei­tä. Työ­e­lä­ke on siir­ret­tyä palk­kaa.

– Ei ole hel­sin­ki­läi­sel­lä dip­lo­mi-in­si­nöö­ril­lä nu­me­rot ja elä­ke­a­si­at hal­lin­nas­sa, sa­noi kah­vi­po­ruk­ka.

Pen­ti­käi­sen ta­voi­te oli saa­da ra­has­toi­hin kah­den vuo­den elä­ke­mak­su­ja vas­taa­va sum­ma, ra­has­tot ovat riit­tä­neet jo 60 vuot­ta eläk­kei­den mak­suun. Nyt niis­sä on noin yh­dek­sän vuo­den tar­ve, mut­ta se­kään ei elä­ke­po­moil­le rii­tä. He ha­lu­a­vat ra­has­toi­hin eli oman peu­ka­lon­sa al­le kol­men­kym­me­nen vuo­den eläk­kei­den mak­suun tar­vit­ta­van sum­man. Taus­tal­la on elä­ke­po­mo­jen halu oman ta­lou­del­li­sen val­lan ja tu­lo­jen­sa (bo­nus­ten) kas­vat­ta­mi­nen ra­has­to­jen sii­vel­lä.

– Hal­li­tus lu­paa, et­tä ei kos­ke eläk­kei­siin. An­si­o­tu­lo­jen raip­pa­ve­ron ala­ra­jan hal­li­tus tup­la­si 150 000 eu­roon, mut­ta eläk­kei­den raip­pa­ve­ron jät­ti en­nal­leen 47 000 eu­roon. Mo­lem­mat pu­ti­puh­tai­ta ide­o­lo­gi­sia va­lin­to­ja. Näi­tä ra­jo­ja ei Har­jan­ne­kaan pro­tes­toi, kun oma lom­pak­ko li­hoo. Työ­e­läk­kei­den pe­rus­tee­na on tai­tet­tu in­dek­si, jos­sa ku­lut­ta­ja­hin­nat ovat mää­rää­vä te­ki­jä. Lah­jo­mat­to­mat nu­me­rot ker­to­vat kah­den vuo­den työ­e­läk­kei­den poik­keuk­sel­lis­ten ko­ro­tus­ten liu­en­neen jo hin­to­jen nou­suun. Pa­rin vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na pal­kat ovat nous­seet 100 pro­sent­tia ja eläk­keet 50 pro­sent­tia, syy­nä tai­tet­tu in­dek­si. Täs­tä huo­li­mat­ta elä­ke­ko­ro­tus­ta ka­deh­di­taan. Pidä Har­jan­ne näp­pi­si eros­sa työ­e­läk­keis­tä, vaa­ti kah­vi­po­ruk­ka!

Mu­ka­vaa al­ku­tal­vea!

Ari Tie­li­nen