Orpon patamustan hallituksen heikentäessä edelleen hyvinvointialueiden rahoitusta on myös Siun soten budjettiin syntymässä noin 15 miljoonan euron lisävaje.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een vir­ka- ja luot­ta­mus­joh­to on paik­kaa­mas­sa va­jet­ta leik­kauk­sil­la pe­rus­ta­son pal­ve­lui­hin. Tu­lee ter­vey­sa­se­mien sul­ke­mi­sia, hen­ki­lös­tön lo­ma­jär­jes­te­ly­jä ja esi­mer­kik­si Nur­mek­sen il­ta- ja vii­kon­lop­pu­vas­taa­no­ton sekä Rääk­ky­län ham­mas­huol­lon lak­kaut­ta­mi­set. Leik­kauk­sia pe­rus­tel­laan vain ra­hal­la.

Kai­kis­ta pal­ve­lu­jen hei­ken­tä­mi­sis­tä pi­täi­si teh­dä vä­lit­tö­mien eu­ro­mää­rien li­säk­si sekä vai­kut­ta­vuu­sar­vio ta­lou­teen pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä et­tä vai­ku­tu­sar­vio ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen. Sa­moin pi­täi­si pys­tyä ar­vi­oi­maan vai­ku­tuk­set Siun so­ten veto- ja pi­to­voi­maan työ­nan­ta­ja­na. Jos Siun so­ten ter­vey­sa­se­mat al­ka­vat näyt­täy­tyä epä­var­moi­na työ­paik­koi­na, joi­ta oh­ja­taan tiu­kan hie­rark­ki­ses­ti yl­hääl­tä ei­kä hen­ki­lös­töä kuul­len ja joi­den re­surs­se­ja hei­ken­ne­tään, ei ole toi­voa hen­ki­lös­tö­pu­lan hel­lit­tä­mi­ses­tä. Se, et­tä vas­toin sote-uu­dis­tuk­sen pe­ri­aat­tei­ta Siun so­tes­sa lei­ka­taan pe­rus­ta­sol­ta, lä­hel­tä ih­mi­siä, ja vah­vis­te­taan kes­kit­tä­mis­tä kes­kus­sai­raa­laan, hei­ken­tää maa­kun­nan asuk­kai­den hy­vin­voin­tia.

Tiet­tä­väs­ti leik­kaus­lis­tat on laa­dit­tu vir­ka­työ­nä, jos­sa vai­ku­tu­sar­vi­ot ovat tois­si­jai­sia.

Ar­vi­oin­nit ei­vät ole help­po­ja ja voi­vat ol­la tois­ten­sa kans­sa ris­ti­rii­tai­sia. Vä­li­tön, ku­lu­van ja ken­ties tu­le­van vuo­den bud­jet­ti­va­jet­ta täyt­tä­vä, ly­hy­tai­kai­nen ta­lous­vai­ku­tus on help­po esit­tää. Mikä ta­lou­del­li­nen vai­ku­tus pe­rus­ta­son hei­ken­nyk­sil­lä on pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Esi­mer­kik­si Nur­mek­sen il­ta- ja vii­kon­lop­pu­vas­taa­no­ton lak­kaut­ta­mi­nen joh­taa en­si­hoi­don kuor­mit­tu­mi­seen, am­bu­lans­si­ral­liin Jo­en­suu­hun. Se puo­les­taan tu­lee edel­lyt­tä­mään re­surs­sien li­säys­tä, uut­ta am­bu­lans­sia hen­ki­lös­töi­neen. Tu­lee­ko sääs­töä? Vai­ku­tuk­set ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen nä­ky­vät hi­taam­min, pait­si pe­rus­ta­sol­la hoi­ta­mat­ta jää­vien sai­rai­den kuor­mi­tuk­se­na eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ja li­sään­ty­vä­nä kuol­lei­suu­te­na.

Näi­tä ar­vi­oi­ta ei ole nä­ky­nyt jul­ki­suu­des­sa ei­kä kuu­lu­nut myös­kään hy­vin­voin­ti­a­lu­een luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ta­hol­ta. Tiet­tä­väs­ti leik­kaus­lis­tat on laa­dit­tu vir­ka­työ­nä, jos­sa vai­ku­tu­sar­vi­ot ovat tois­si­jai­sia. Jos ar­vi­oi­ta on teh­ty, ne on teh­ty pie­nes­sä pii­ris­sä. Niis­tä pi­täi­si kui­ten­kin voi­da käy­dä avoin­ta ar­vo­kes­kus­te­lua, hy­vin­voin­ti­a­lu­e­han ei ole vir­ka­kun­taa tai ta­lout­ta var­ten vaan alu­een asuk­kai­ta var­ten.

Or­pon hal­li­tuk­ses­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja joh­taa val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri Pur­ra sak­sei­neen, ei stm. Seu­rauk­se­na on sote-krii­si pel­kän kam­ree­ri­ta­lou­den eh­doil­la. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jien tu­li­si aloit­taa yh­tei­nen ka­pi­na, ovat­han alu­eet kuu­lem­ma it­se­hal­lin­nol­li­sia. Jos yli nel­jän­nek­sen val­ti­on bud­je­tis­ta käyt­tä­vät ja 225 000 pal­kan­saa­jan työ­nan­ta­jat il­moit­tai­si­vat yh­te­nä rin­ta­ma­na, et­tä jo riit­tää (!), tyl­syi­si­vät Pur­ran­kin sak­set.

Veli-Mat­ti Hurs­kai­nen