Menneinä vuosina sairaanhoito-opisto koulutti sairaanhoitajat ja tekninen opisto insinöörit.

Sit­ten kek­sit­tiin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu. Se al­koi kou­lut­taa mo­lem­pia. Hoi­ta­jat huo­ma­si­vat, et­tä sama kou­lu, sama opis­ke­lu­ai­ka, mut­ta pal­kas­ta puut­tuu puo­let ver­tail­ta­es­sa vie­rei­ses­sä luo­kas­sa hou­su­ja ku­lut­ta­nei­siin in­si­nöö­rei­hin.

– En­nen hoi­ta­ja­jär­jes­töt kuu­lui­vat kes­kus­liit­toon ni­mel­tä TVK, mut­ta se kaa­tui SKOP:n sot­kuis­sa. Piti siir­tyä jo­hon­kin. SAK:lai­set oli­vat va­sem­mis­to­lai­sia ras­va­nah­ko­ja, aka­va­lai­set her­ras­kai­sia, siis­pä STTK oli so­pi­va, kai­ve­li muis­ti­lo­ke­roi­ta kah­vi­po­ru­kan ay-ak­tii­vi.

– Sil­loin ”jät­kä­lii­tot” hoi­ti­vat hoi­ta­jien­kin neu­vot­te­lut, eh­kä hie­man va­sem­mal­la kä­del­lä. Oman neu­vot­te­luo­i­keu­den TEHY tap­pe­li muu­ta­ma vuo­si sit­ten, kii­tos Ryt­kö­sen. He var­maan ajat­te­li­vat, et­tä nyt voi­daan teh­dä mitä vain. Nyt TEHY on te­ke­mäs­sä sitä, vaa­ti­mas­sa kun­non palk­kaa vaa­ti­vas­ta työs­tä. Sa­mal­la sil­to­ja on pol­tet­tu ja suh­tei­ta mui­hin liit­toi­hin jää­dy­tet­ty. Muu­hun joh­to­pää­tök­seen ei voi tul­la, kun seu­ra­taan mui­den liit­to­jen täy­del­lis­tä hil­jai­suut­ta ja tuen puu­tet­ta.

Te­ol­li­suus­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Tur­ja Leh­to­nen (vas) puki ”jät­kä­liit­to­jen” mie­li­pi­teen vah­voik­si sa­noik­si Har­ki­mon kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten.

Te­ol­li­suus­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Tur­ja Leh­to­nen (vas) puki ”jät­kä­liit­to­jen” mie­li­pi­teen vah­voik­si sa­noik­si Har­ki­mon kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Tu­kea ei tule, ei­kä Te­ol­li­suus­liit­to hy­väk­sy sitä, et­tä jul­ki­nen sek­to­ri sai­si nyt tai kos­kaan pa­rem­mat ko­ro­tuk­set kuin hä­nen edus­ta­mat työn­te­ki­jät avoi­mel­la sek­to­ril­la. Seu­rauk­se­na tu­lee ole­maan palk­ka­kil­pai­lu, jol­la ve­si­te­tään jo so­vi­tut­kin opet­ta­jien ja mui­den pa­rem­mat ko­ro­tuk­set. Leh­to­nen ei sa­no­maan­sa kau­nis­tel­lut.

– Jos hoi­ta­jien ti­lal­la yh­tä sit­ke­ää tais­te­lua oli­si käy­mäs­sä mikä ta­han­sa avoi­men sek­to­rin liit­to, oli­si oma kes­kus­jär­jes­tö hank­ki­nut ja saa­nut tu­kea muil­ta lii­toil­ta. SAK:n lii­tot tu­ki­si­vat pyy­tä­mät­tä­kin. Täs­sä on hoi­ta­jien on­gel­man ydin. Kun muu ay-lii­ke ei an­na tu­kea, on lak­ko­kas­san ohen­tu­es­sa ha­et­ta­va sel­lai­sia vaih­to­eh­to­ja, jot­ka ku­lut­ta­vat vä­hän, mut­ta an­ta­vat val­tai­san te­hon. Nyt te­ho­koh­teek­si osui te­ho­hoi­to. Sen hin­ta­na kan­san sy­vien ri­vien hil­jai­nen sym­pa­tia kuih­tuu. Se on myrk­kyä palk­ka­neu­vot­te­luil­le. Te­hyn on muu­tet­ta­va tak­tiik­kaa, mut­ta mi­ten ja min­ne. Edus­kun­nas­ta kuu­luu sen­tään jo vaa­ti­muk­sia li­sä­ra­has­ta, poh­ti kah­vi­po­ruk­ka.

Ari Tie­li­nen