Hel­sin­gin Sa­no­mien pää­kir­joi­tuk­ses­sa (29.5.) to­det­tiin, et­tä kult­tuu­ria ja ur­hei­lua ei pi­täi­si po­li­ti­soi­da, mut­ta käy­tän­nös­sä näin ta­pah­tuu. Ur­hei­lu, suu­ri­na kan­san­jou­koil­le tar­jot­tu­na viih­tee­nä, on var­sin hou­kut­te­le­va po­li­tii­kan teon vä­li­ne.

Po­li­tiik­ka pe­la­si, kun Ve­nä­jä ja Val­ko-Ve­nä­jä sul­jet­tiin ulos jää­kie­kon MM-ki­sois­ta ja vah­vis­tet­tiin toi­vot­tu­ja voit­to­ku­vi­oi­ta. Suo­men kul­ta­mi­ta­li oli pal­jon enem­män jo­tain muu­ta kuin ur­hei­lul­li­nen huip­pu­saa­vu­tus. Sii­tä kas­va­tet­tiin me­di­an koko mah­dil­la su­pe­ri­sän­maal­li­nen, kan­sal­lis­hen­ki­nen hy­pe­tys. Oli­si So­ke­an Ree­tan nä­kö­ky­ky ol­la huo­maa­mat­ta ja kiel­tää.

Suo­men kul­ta­mi­ta­li oli pal­jon enem­män jo­tain muu­ta kuin ur­hei­lul­li­nen huip­pu­saa­vu­tus. Sii­tä kas­va­tet­tiin me­di­an koko mah­dil­la su­pe­ri­sän­maal­li­nen, kan­sal­lis­hen­ki­nen hy­pe­tys.

Vii­sain­ta myön­tää po­li­tii­kan ja ur­hei­lun poik­ki­nain­ti. Se mi­ten pit­käl­le men­nään, et­tä ur­hei­lus­ta tu­lee pelk­kä po­li­tii­kan apu­poi­ka, ei saa ol­la ter­veen po­li­tii­kan ei­kä ter­veen ur­hei­lun tu­le­vai­suus.

Aar­no Haa­pa­lai­nen

Jo­en­suu