SDP on perustettu vuonna 1899 nimellä Suomen Työväenpuolue. Työ ja yhteiskunta on ollut monenlaisessa murroksessa puolueen yli satavuotisen historian aikana.

Puo­lu­een ar­vot ei­vät. Puo­lue on edel­leen työ­vä­en­puo­lue, jon­ka ar­vo­ja on va­paus, tasa-ar­vo ja so­li­daa­ri­suus.

Me al­le­kir­joit­ta­neet olem­me työ­vä­en­luo­kan kas­vat­te­ja ja yl­pei­tä sii­tä. So­si­a­li­de­mok­raa­tit ovat aja­neet työ­vä­en­luo­kan asi­aa, edis­tä­neet tasa-ar­voa ja pi­tä­neet so­li­daa­ri­ses­ti yh­teis­kun­nan hei­kom­pi­o­sai­sis­ta huol­ta. SDP on saa­nut nis­kaan­sa po­ti­las­tur­val­li­suus­lais­ta ai­heu­tu­neen myrs­kyn, mut­ta tar­kem­min re­to­riik­kaa kuun­te­le­vat ovat saa­neet kuul­la vas­tuu­mi­nis­te­rin suul­la hoi­ta­jien an­sait­se­van palk­ka­oh­jel­man­sa ja pa­rem­mat työ­o­lot sekä työ­eh­dot. SDP on tul­lut tun­ne­tuk­si puo­lu­ee­na, joka ei kur­jis­ta jul­kis­ta sek­to­ria, ei­kä nyt­kään ole teh­ty Si­pi­län hal­li­tuk­sen kal­tai­sia leik­kauk­sia. Tasa-ar­voi­sen palk­kauk­sen eteen on edel­leen teh­tä­vää. Va­ka­vas­ta pan­de­mi­as­ta­kin on de­ma­ri­joh­toi­sen hal­li­tuk­sen ai­ka­na sel­vit­ty koh­ta­lai­sen kui­vin ja­loin.

Me al­le­kir­joit­ta­neet olem­me työ­vä­en­luo­kan kas­vat­te­ja ja yl­pei­tä sii­tä.

Uk­rai­nan so­dan ai­heut­ta­mat vai­ku­tuk­set hin­nan­nou­sui­neen ai­heut­ta­vat kri­tiik­kiä val­taa­pi­tä­viä koh­taan. Tämä nä­kyy eu­roop­pa­lai­sis­sa vaa­leis­sa. Use­as­sa maas­sa oi­keis­to tai oi­keis­to­po­pu­lis­ti­set puo­lu­eet ovat pääs­seet val­lan kah­vaan. Ää­nes­tysp­ro­sen­tit ovat jää­neet pai­koin al­hai­sik­si. Täs­sä maa­il­man ti­lan­tees­sa ha­lu­ai­sim­me muis­tut­taa po­li­tii­kan ja yh­teis­kun­nan hoi­ta­mi­sen ole­van ma­ra­to­nia ei­kä pi­ka­mat­ka. So­si­aa­li­de­mok­raa­tit te­ke­vät pit­kä­jän­teis­tä työ­tä. Tä­män hal­li­tus­kau­den ai­ka­na esi­mer­kik­si työl­li­syy­sas­te on nous­sut en­nä­tys­kor­ke­al­le. Te­ol­li­suu­den alal­la työt­tö­myys­lu­vut ovat ma­ta­lam­pa­na kuin mies­muis­tiin. Suu­ri haas­te on­kin, mi­ten suh­teel­li­sen se­ka­va­na näyt­täy­ty­vä työ­mark­ki­na­ti­lan­ne niin jul­ki­sel­la- kuin yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la saa­daan kään­net­tyä sii­hen kurs­siin, et­tä eri alo­jen avoi­met työ­pai­kat al­ka­vat näyt­täy­ty­mään hou­kut­te­le­vam­pa­na kuin tä­nään.

Heik­ki Miet­ti­nen (sd)

Sai­raan­hoi­ta­ja, TtM

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Sii­lin­jär­vi

Timo Su­ho­nen (sd)

Va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­ja

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Var­kaus