Olen syksyn ja alkutalven aikana selaillut omia muistiinpanojani menneiltä vuosikymmeniltä, etupäässä aikaisempia energiakriisejä koskien.

Moni nuo­rem­pi ih­mi­nen voi luul­la, et­tei täl­lais­ta ny­kyi­sen­lais­ta ener­gi­ak­rii­siä ole ai­kai­sem­min ol­lut. Säh­kö­e­ner­gi­an saa­ta­vuu­den ja hur­jien hin­nan­ko­ro­tus­ten ta­kia tuo epäi­ly on ym­mär­ret­tä­vää.

Tuon täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa esi­merk­ki­nä esil­le vuo­sien 1973–1974 öl­jyk­rii­sin. Lo­ka­kuus­sa öl­jyä vie­vien mai­den jär­jes­tö Opec vä­hen­si tuo­tan­to­aan nel­jän­nek­sel­lä ja nos­ti hin­taa 70 pro­sent­tia. Vuo­den vaih­tees­sa 1974 öl­jyn hin­to­ja nos­tet­tiin ker­ral­la 128 pro­sent­tia. Näin öl­jyn hin­ta muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa ne­lin­ker­tais­tui.

Län­si­mais­sa öl­jyk­rii­si ai­heut­ti lä­hes pa­ko­kau­hua. Sil­loin pu­hut­tiin jo öl­jyn lop­pu­mi­ses­ta. Alet­tiin poh­tia vaih­to­eh­toi­sia ener­gi­a­läh­tei­tä, var­muus­va­ras­to­jen kas­vat­ta­mis­ta ja ener­gi­an sääs­tä­mis­tä.

Ener­gi­aa kyl­lä sääs­tet­tiin jon­kin ver­ran, mut­ta pai­kal­li­set ener­gi­a­lai­tok­set nos­ti­vat ener­gi­an hin­to­jaan kiin­tei­den ku­lu­jen peit­tä­mi­sek­si.

Pää­mi­nis­te­ri Sor­san hal­li­tus jul­kai­si ener­gi­an­sääs­tö­oh­jel­man. Sii­nä ke­hoi­tet­tiin sam­mut­ta­maan mai­nos­va­lot ja vä­hen­tä­mään ka­tu­va­lo­ja. Ih­mi­siä ke­hoi­tet­tin vält­tä­mään his­sien käyt­töä ja ke­hut­tiin, et­tä 18 as­tet­ta on erit­täin viih­tyi­sä si­sä­läm­pö­ti­la. Kan­sa­lai­sia ke­hoi­tet­tiin pu­keu­tu­maan vil­la­vaat­tei­siin ja nap­sut­te­le­maan va­lo­ja.

Ener­gi­aa kyl­lä sääs­tet­tiin jon­kin ver­ran, mut­ta pai­kal­li­set ener­gi­a­lai­tok­set nos­ti­vat ener­gi­an hin­to­jaan kiin­tei­den ku­lu­jen peit­tä­mi­sek­si.

Ai­ka pal­jon­han oh­jeet ja ih­mis­ten käyt­täyt­ty­mi­nen oli sa­man­lais­ta, kuin ny­ky­ti­lan­tees­sa­kin.

Täs­tä pääl­lä ole­vas­ta krii­sis­tä­kin var­mas­ti sel­vi­tään.

Jor­ma Kin­nu­nen

Jo­en­suu