Jokin aika sitten oli Viikko Pohjois-Karjalassa huolestuttava pääkirjoitus lehden tulevaisuudesta, ellei puolue nosta lehdistötukeaan Viikko Pohjois-Karjalalle.

Hil­jat­tain pi­det­ty osuus­kun­ta­ko­kous vah­vis­ti asi­an ti­lin­pää­tös­tä kä­si­tel­les­sään, sa­moin ti­lin­tar­kas­ta­ja lau­sun­nos­saan leh­den ta­lou­del­li­ses­ta ti­las­ta. Täs­sä on­kin vii­me het­ket toi­mia leh­den tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si Sep­po Es­ke­li­sel­lä puo­lu­e­hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä sekä kai­kil­la poh­jois­kar­ja­lai­sil­la puo­lu­e­ko­kou­se­dus­ta­jil­la Jy­väs­ky­län puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa.

Osuus­kun­ta­ko­kouk­ses­sa on myös­kin kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta joi­den­kin sa­vo­lais­ten suh­tau­tu­mi­ses­sa leh­teä koh­taan. Täs­sä oli­si toi­vo­nut enem­män tu­kea asi­as­sa, kos­ka omaa pii­ri­leh­teä heil­lä ei ole enää. Oli­si voi­tu ot­taa Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la en­tis­tä enem­män yh­tei­sek­si pii­ri­leh­dek­si.

50 vuot­ta sos.dem. puo­lu­ees­sa toi­mi­nee­na on var­sin hy­vin saa­nut to­de­ta leh­den mer­ki­tyk­sen täs­sä por­va­ril­li­ses­sa tie­do­tus­maa­il­mas­sa. Ku­ten jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten eräs leh­den tun­nus­lau­se oli: kir­joit­taa asi­ois­ta, jois­ta toi­set vai­ke­ne­vat. Tämä on to­del­la saa­tu näh­dä mo­neen ker­taan.

Täs­tä voi pää­tel­lä, min­kä­lai­seen ti­lan­tee­seen jou­dum­me, jos me­ne­täm­me tä­män leh­den.

Va­li­tet­ta­vas­ti Suo­men So­si­a­li­de­mok­raat­ti, De­ma­ri ja De­mok­raat­ti ei­vät ole kaik­kia jul­kais­seet, mut­ta Poh­jois-Kar­ja­la leh­ti on me­ne­tel­lyt toi­sin. Täs­tä voi pää­tel­lä, min­kä­lai­seen ti­lan­tee­seen jou­dum­me, jos me­ne­täm­me tä­män leh­den.

Joku va­kaus täs­sä pi­täi­si saa­da puo­lu­eel­ta tu­le­van leh­dis­tö­tu­en kans­sa. Olin vii­me vuo­si­tu­han­nen lo­pul­la SDP:n puo­lu­e­val­tuus­ton jä­sen. Sil­loin poh­jois­kar­ja­lais­ten toi­mes­ta nos­tet­tiin tämä epä­koh­ta esil­le. So­si­a­li­de­mok­raat­ti vie val­ta­o­san leh­dis­tö­tu­es­ta. Maa­kun­ta­leh­dil­le jää mitä jää, mu­kaan lu­et­tu­na Poh­jois-Kar­ja­la-leh­ti.

Mo­net so­si­a­li­de­mok­raat­ti­set maa­kun­ta­leh­det oli­si­vat jo ala­sa­jos­sa su­lau­tu­mas­sa De­ma­riin. Sil­loi­nen SDP:n puo­lu­e­joh­to pyy­si sil­loi­sen Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­a­li­de­mok­raat­ti­sen pii­rin pu­heen­joh­ta­jan neu­von­pi­toon ja tar­jo­si hä­nel­le komp­ro­mis­sia: Ei kä­si­tel­lä tätä asi­aa täs­sä ko­kouk­ses­sa vaan rat­kais­taan asia muu­toin mo­lem­pia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­väl­lä ta­val­la.

Ai­kaa on ku­lu­nut nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta ja ti­lan­ne on yhä sama.

Pau­li Bau

Ilo­mant­si