Miksi oppositio esittää välikysymyksen nuoriin kohdistuvista leikkauksista?

Vaik­ka kan­na­tan Lindt­ma­nin po­li­tiik­kaa, us­kon et­tei­vät hal­li­tus­puo­lu­eet ha­lua nuo­ri­sol­le har­mia, nä­ke­myk­set po­liit­ti­sis­ta va­lin­nois­ta vain ero­a­vat.

Nuo­ril­le pi­tää tar­jo­ta po­si­tii­vi­nen tu­le­vai­suu­den nä­ke­mys. So­mes­sa hal­li­tus­po­li­tiik­kaa kan­nat­ta­vat ky­se­le­vät, et­tä mis­tä sit­ten lei­ka­taan ja ei­kun nuo­ret töi­hin. Työl­li­syys on­kin pa­ras­ta so­si­aa­li­po­li­tiik­kaa, täs­tä ol­laan laa­jal­ti sa­maa miel­tä, mut­ta työ­e­lä­mäs­sä pi­tää ol­la so­pi­mi­sen kult­tuu­ria ja yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­kiä. Sa­ne­lu­po­li­tiik­ka ei ole oi­kea tie, ei­kä mää­rä­ai­kai­suuk­sien li­sää­mi­nen.

En­nen työ­paik­kaa tar­vi­taan kou­lu­tus. Kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen mää­rää ha­lu­taan Suo­mes­sa nos­taa. Us­ko­taan, et­tä osaa­jat, in­no­va­tii­vi­set ih­mi­set, TKI-osaa­jat vie­vät ta­lout­ta eteen­päin. Tä­hän ei sovi opis­ke­li­joil­ta leik­kaa­mi­nen, täs­sä­kin vä­hä­va­rai­sem­pien kyn­nys jat­ko-opin­toi­hin nou­see.

Sit­ten kun pää­see töi­hin, mo­net ha­lu­a­vat os­taa sen en­si asun­non. Ny­kyi­nen suun­taus han­ka­loit­taa eri­tyi­ses­ti ma­ta­la­palk­kais­ten alo­jen te­ki­jöi­den asun­to­haa­vei­ta ja li­sää eri­ar­voi­suut­ta kou­lu­tuk­sen, asun­to­po­li­tii­kan ja yh­teis­kun­taan si­joit­tu­mi­sen suh­teen. Sik­si vä­li­ky­sy­mys.

Heik­ki Miet­ti­nen

Sii­lin­jär­vi