Haluan maallikkona ilmaista omia mielipiteitäni Ukrainan sodasta. Ukrainalle on annettava sellaisia aseita, jotta se voi toteuttaa seuraavat minun mielestäni tärkeät toimenpiteet sodan kulkuun.

Ve­nä­läi­sil­le tär­ke­ät huol­lol­le ole­vat Itä-Uk­rai­nan tei­den sol­mu­koh­dat, ku­ten Lu­hans­kin ja Mau­riu­po­lin tie­yh­tey­det pi­tää tu­ho­ta, tai ai­na­kin voi­mak­kaas­ti häi­ri­tä ve­nä­läis­ten huol­to­kul­je­tuk­sia, jos nii­tä ei pys­ty­tä ko­ko­naan kat­kai­se­maan. Toi­men­pi­tee­seen Uk­rai­na tar­vit­see no­pe­as­ti täs­mä­oh­juk­sia län­ti­sil­tä val­ti­oil­ta.

Kers­tin sal­men sil­ta pi­tää tu­ho­ta, et­tei ve­nä­läi­set voi käyt­tää sitä huol­to­väy­lä­nä. Nyt ei enää rii­tä pa­hoit­te­lu­pu­heet, vaan on to­del­lis­ten aut­ta­mi­sen ja te­ko­jen het­ki. Uk­rai­na­lai­sia kuo­lee ja vam­mau­tuu joka ai­noa päi­vä ve­nä­läis­ten jouk­ko­jen ter­ro­ri-is­kuis­sa si­vii­li­koh­tei­siin. Mi­ten pit­kään ns. si­vis­ty­neel­lä maa­il­mal­la on vara kat­soa ja hy­väk­syä Ve­nä­jän ter­ro­ris­mi Uk­rai­nas­sa?

Sa­bo­taa­si-is­kut ym­pä­ri Ve­nä­jää voi­si­vat hil­li­tä Pu­ti­nia.

Sa­bo­taa­si-is­kut ym­pä­ri Ve­nä­jää voi­si­vat hil­li­tä Pu­ti­nia, ai­na­kin pa­ni­si var­maan­kin ajat­te­le­maan, kun naar­mu­ja al­kai­si tul­la äi­ti Ve­nä­jän­kin nah­kaan? Pa­rin–kol­men hy­vin kou­lu­te­tun kom­man­don po­ru­koi­ta ym­pä­ri Ve­nä­jää. Is­ra­e­li­lais­ten ja USA:n lai­vas­ton kom­man­dot osai­si­vat teh­tä­vän­sä an­taa pään­vai­vaa ve­nä­läi­sil­le kor­jail­la tu­ho­ja omal­la maa­pe­räl­lään. Is­kut pi­täi­si koh­dis­taa säh­kön­tuo­tan­toon ve­den- ja läm­mön saa­ta­vuu­teen, lii­ken­ne­verk­koi­hin, so­ti­las­len­to­ken­til­le, kaa­sun ja polt­to­ai­nei­den tuo­tan­toon ja vien­tiin. Ope­raa­ti­oi­den to­teut­ta­jil­le voi­tai­siin mak­saa kun­non palk­kaa pa­rem­paa palk­kaa.

Ai­na voi käy­dä niin, et­tä oh­juk­set har­hau­tu­vat rei­til­tään ja osu­vat jon­ne­kin muu­al­le. Niin kävi ve­nä­läi­soh­juk­sel­le Ina­rin­jär­vel­lä. Har­hau­tu­neis­sa oh­juk­sis­sa voi­si ol­la vaik­ka Ira­nin tun­nis­ta­mis­tie­to­ja? Ve­nä­jä aloit­ti ter­ro­ris­ti­so­tan­sa Uk­rai­nas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti jou­tu­vat mak­sa­maan so­ta­kor­vauk­sia Uk­rai­nal­le. Päät­tä­mäs­sä ei ole sa­mat mou­kat, jot­ka mää­rä­si­vät Suo­men mak­sa­maan so­ta­kor­vauk­sia Ve­nä­jäl­le, se aloit­ti so­dan 1939.

Ei­pä sil­ti, yk­si mouk­ka jäi Suo­meen mak­sat­ta­maan so­ta­kor­vauk­sia rik­san kans­sa. Suo­mi mak­soi lä­hes 40 vuot­ta YYA-so­pi­muk­sen mu­kai­sia li­sä­me­no­ja.

USA:n Na­ton ja EU:n on vih­doin­kin ryh­dis­täy­dyt­tä­vä ja teh­tä­vä lop­pu Ve­nä­jän ter­ro­ris­mis­ta Uk­rai­nas­sa.

Kau­ko Pa­ka­ri­nen

evak­ko