Kuten perussomesta hyvin tiedämme, sosialistinen Yleisradiomme suoltaa yleensä punavihreää propagandaa.

Eh­kä pie­ni poik­keus teh­tiin kui­ten­kin 18.5 uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä, jos­sa hal­li­tuk­sen­muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po sai lo­pul­ta­kin tu­kea kai­kil­le koh­dis­tu­val­le tu­lo­ve­ro­jen alen­nus­ta­voit­teel­leen, jon­ka jär­ke­vyyt­tä ovat ta­lou­sop­pi­neet epäil­leet Six­ten Kork­ma­nia myö­ten.

Myös­kin ta­val­li­sel­la su­kan­ku­lut­ta­jal­la on vai­keuk­sia ym­mär­tää, kuin­ka hän it­se hoi­tai­si yli­vel­kaan­tu­nee­na ta­lout­taan tu­lo­jaan alen­ta­mal­la. Vie­lä­pä kaik­kein ylin ta­lous­ne­rom­me Björn Walh­roos epäi­li kai­kil­le suun­nat­ta­van ve­ro­a­len mie­lek­kyyt­tä.

Or­po­po­jan avuk­si rien­si uu­ti­sis­sa Ve­ron­mak­sa­jain kes­kus­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Tee­mu Leh­ti­nen, se sama Tee­mu jol­le ko­koo­muk­sen puo­lu­e­ko­kouk­sis­sa on ai­na paik­ka ai­van etu­ri­vis­sä. Asi­an­tun­ti­jan ar­vo­val­lal­la Tee­mu osoit­ti kuin­ka tu­lo­ve­ro­na­len­nus­ta voi­daan ra­hoit­taa ku­lu­tus-, ter­veys- ja hait­ta­ve­ro­ja nos­ta­mal­la.

On taas ker­ran pyy­det­tä­vä osoit­ta­maan yk­si­kin hy­vin­voin­ti­val­tio, jos­sa ei oli­si kor­kea ve­ro­tus.

Ai­em­min muun mu­as­sa VVM:n ta­hol­ta on jo vä­läy­tet­ty kiin­teis­tö­ve­ro­jen ko­ro­tus­ta, tä­hän Tee­mu li­säi­si vie­lä säh­kö­ve­ron ko­ro­tuk­sen ja tun­tui löy­tä­vän ener­gi­a­puo­lel­ta pal­jon­kin ki­ris­tet­tä­vää, li­sä­ten työ­ka­lu­pak­kiin vie­lä polt­to­ai­neen ja­ke­lu­vel­voit­teen alen­ta­mi­sen, tämä to­sin saat­taa osoit­tau­tua bu­me­ran­gik­si. Asu­mi­seen näyt­tää siis koh­dis­tu­van to­del­la ko­via hin­nan­ko­ro­tus­pai­nei­ta, jois­ta on saa­tu naut­tia jo men­neen tal­ven ener­gi­an­hin­nois­sa ja mo­nil­la paik­ka­kun­nil­la ku­ten Jo­en­suus­sa­kin koh­tuut­to­mi­na ton­tin­vuok­ri­na.

Kun Pet­te­rim­me on vie­lä kau­huk­seen ha­vain­nut et­tä ter­vey­den­huol­los­tam­me puut­tuu kuin puut­tuu­kin yli mil­jar­di ja et­tä asia pi­tää vain si­ne­töi­dä, ei kan­sa­lais­ten tu­le­vai­suus näy­tä ko­vin va­loi­sal­ta. Maa­il­man on­nel­li­sin­ta kan­saa kal­vaa kas­va­va epä­var­muus tu­le­vai­suu­des­ta – kuin­ka­han ne on­net­to­mam­mat kan­sat pär­jää­vät? On taas ker­ran pyy­det­tä­vä osoit­ta­maan yk­si­kin hy­vin­voin­ti­val­tio, jos­sa ei oli­si kor­kea ve­ro­tus. Poh­jois­mai­sen hy­vin­voin­ti­val­ti­on pe­rus­ta oli (men­nyt ai­ka­muo­to) juu­ri sii­nä.

Jär­jes­tö­jen ni­miin kan­nat­tai­si kiin­nit­tää enem­män huo­mi­o­ta, kä­sit­tääk­se­ni Ve­ron­mak­sa­jain kes­kus­liit­to pe­rus­taa koko toi­min­tan­sa ve­ro­jen­mak­sun mi­ni­moi­mi­seen, mut­ta käyt­tää yl­vääs­ti ve­ron­mak­sa­jan tit­te­liä. Oli­si­ko täl­lä kään­tei­sel­lä ajat­te­lul­la vaik­ka­pa met­säs­tä­jien kes­kus­jär­jes­tö ni­met­tä­vä ”Riis­tan­puo­lus­ta­jien kes­kus­jär­jes­tök­si” ?

Mau­ri Väi­sä­nen