Hyvinvointihimmelit on ripustettu päittemme ylle, universumin onnellisin kansa on vointiinsa läkähtymässä, kuka minkäkinlaiseen.

So­ten val­ta­kun­nal­li­seen mai­non­taan käy­tet­tiin kuu­lem­ma 300 000 eu­roa, et­tä on se hyvä. Lää­kä­rei­tä on maas­sa enem­män kuin kos­kaan, hoi­ta­jien tuon­tia In­ti­as­ta har­ki­taan, kun tuon­ti Thai­maas­ta ty­reh­tyi ku­ten mar­jan­poi­mi­joit­ten­kin.

Ou­lun yli­o­pis­ton uu­det tut­ki­mus­tu­lok­set ovat roh­kai­se­via; Suo­men ter­vey­den­hoi­to­lai­tok­sis­sa teh­dään kai­kes­ta työs­tä vii­den­nes vä­hä­hyö­tyis­tä duu­nia, vä­hiä re­surs­se­ja käy­te­tään tur­hiin tut­ki­muk­siin, toi­men­pi­tei­siin ja lääk­kei­siin.

Tä­män ovat jo ai­ko­ja sit­ten tien­neet ne ve­ro­va­roin kou­lu­te­tut lää­kä­rit, jot­ka pa­ke­ni­vat yk­si­tyi­siin lai­tok­siin ri­kas­tut­ta­maan niit­ten osak­kee­no­mis­ta­jia ja it­se­ään. Hei­tä vuok­ra­taan ja pal­ve­lui­ta saa­daan kym­men­ker­tai­seen hin­taan ja KELA tu­kee ve­ro­va­roin. Tut­ki­muk­sen mu­kaan te­ho­ja voi­daan siis re­piä ir­ti 20 pro­sent­tia täs­sä mah­ta­vas­sa so­tes­sa.

Pal­ve­lui­ta saa­daan kym­men­ker­tai­seen hin­taan ja KELA tu­kee ve­ro­va­roin.

Meij­jän so­te­kin tehä rä­pel­tää tut­ki­mus­ta. Se sel­vi­si ihan va­hin­gos­sa 26.1. il­mes­ty­nees­tä Poh­jois-Kar­ja­la-leh­des­tä, ot­sik­ko oli "Ikäih­mis­ten nä­ke­myk­siä kar­toi­te­taan – vas­taa ky­se­lyyn ver­kos­sa". Ajat­te­lin et­tä voe he­le­vet­ti, ver­kos­sa­pa tie­ten­ni!

Mi­kä­hän tut­ki­mus mit­tai­si sen yli­mie­li­syy­den mää­rän, mil­lä mei­hin ikä­ku­lui­hin suh­tau­du­taan joka asi­as­sa? Ei­kö to­si­aan meij­jän so­tes­sa ole yh­tään käy­tän­nön hal­lin­to­neu­vos­ta, joka tie­täi­si mi­ten vä­hän mei­kä­läi­sil­lä net­te­jä on ja mi­ten pal­jon vä­hem­män vie­lä nii­tä, jot­ka osaa­vat ko­nei­taan käyt­tää?

"Vas­taa­jia pyy­de­tään esi­mer­kik­si ker­to­maan mit­kä asi­at tuo­vat tur­vaa, tu­kea ja elä­mä­ni­loa ar­jes­sa. Vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään toi­min­ta­suun­ni­tel­man laa­din­nas­sa", ker­too leh­ti. Et­tä mi­ten­kä hyö­dyn­ne­tään voi kyl­lä ar­va­ta. No si­ten­kä, et­tä tou­ko­kuus­sa il­mes­ty­vään toi­min­ta­suun­ni­tel­maan kir­ja­taan ne toi­men­pi­teet, mil­lä nuo tuol­lai­set myön­tei­set tun­te­muk­set saa­daan kit­ket­tyä pois unoh­det­ta­van kan­sa­no­san har­ma­jai­sis­ta nu­peis­ta.

As­ko Asi­kai­nen