Sodan varjolla ja varjossa Suomessakin liikkuu nykyisin monenlaista kulkijaa ja monenlaista ajatusta.

Me­dia on kes­kit­ty­nyt pal­jol­ti uu­ti­soin­tiin ve­nä­läis­va­koi­li­jois­ta. Va­leu­u­ti­sia ja lii­oit­te­lu­a­kin pii­saa. Sil­ti on sel­vää, et­tä niin idän kuin län­nen va­koi­lu tai kau­niim­min il­mais­tu­na "tie­dus­te­lu" li­sään­tyy lä­hi­vuo­si­na sel­väs­ti kun Suo­mi, en­nen puo­lu­eet­to­ma­na ra­ja­maa­na liit­tyy en­si vuon­na Na­toon, USA:n su­ve­ree­nis­ti joh­ta­maan so­ti­las­liit­toon. Tämä to­si­a­sia on jo nyt li­sän­nyt mi­li­ta­ris­tis­ta pro­pa­gan­daa, ase­va­rus­te­lua, raja-ai­to­ja ja osit­tain myös ih­mis­ten epä­luu­loi­suut­ta, en­nak­ko­luu­lo­ja, jopa pel­koa koh­da­ta vaik­ka­pa ul­ko­maan elä­jiä.

Kos­ka Suo­mi on (vie­lä?) sa­nan­va­pau­den ja eri­lais­ten aja­tus­ten­kin le­vit­tä­mi­sen suh­teen suh­teel­li­sen va­paa maa, ker­ron pari esi­merk­kiä "vai­kut­ta­mi­ses­ta".

Jo men­nee­nä ke­sä­nä ja nyt syk­syl­lä olen tör­män­nyt ve­nä­jää pu­hu­va­na myös Jo­en­suus­sa ve­nä­jän­kie­li­siin, myös uk­rai­na­lai­siin je­ho­van­to­dis­ta­jiin, jot­ka päi­vys­tä­vät esi­mer­kik­si jo­ki­ran­nal­la tai kier­tä­vät ovel­ta ovel­le. Mi­kä­pä sii­nä, mut­ta sa­mal­la voi ju­lis­taa ai­van muu­ta­kin kuin ju­ma­lan sa­naa, ei­kö vain? Ovel­ta ovel­le -kau­pus­te­lu al­kaa ol­la men­neen tal­ven lu­mia, mut­ta sil­ti pu­he­lin­myyn­ti ku­kois­taa ja häi­rit­see eri­tyi­ses­ti van­hem­pia kan­sa­lai­sia.

On­ko val­ti­on­kirk­ko, ev.lut. seu­ra­kun­ta sit­ten­kin meil­lä poh­jan­täh­den al­la oi­ke­as­ti vain var­jo­mai­nen ku­lis­si, mut­ta ai­van lii­an do­mi­noi­va kaik­ki­ne met­sä- ja mui­ne omis­tuk­si­neen?

Mut­ta meil­lä Suo­mes­sa on kui­ten­kin ra­ja­ton yrit­tä­mi­sen va­paus ja eri­lail­la ajat­te­le­vien us­kon­non­va­paus­kin, jota to­sin käyt­tä­vät har­vat. Ei­vät edes val­ti­o­kir­kol­li­set ju­lis­ta juu­ri sa­no­maan­sa kir­kon­me­no­jen ul­ko­puo­lel­la ja esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti­kin on ai­van sur­kea. Pi­täi­si­kö ol­la toi­sin? On­ko val­ti­on­kirk­ko, ev.lut. seu­ra­kun­ta sit­ten­kin meil­lä poh­jan­täh­den al­la oi­ke­as­ti vain var­jo­mai­nen ku­lis­si, mut­ta ai­van lii­an do­mi­noi­va kaik­ki­ne met­sä- ja mui­ne omis­tuk­si­neen? Mi­tä­pä jos eri us­kon­to­kun­tien tai us­kon­not­to­mien vä­li­nen "kil­pai­lu sie­luis­ta" oli­si sel­lais­ta kuin mo­nis­sa muis­sa mais­sa, jois­sa ei ole vi­ral­lis­ta val­ti­ol­lis­ta us­kon­toa?

Ihan äs­ket­täin tör­mä­sin myös "Kar­ja­lan Kan­sal­li­seen Va­pau­tus­liik­kee­seen", sen pa­riin maa­ta kier­tä­vään ak­ti­vis­tiin. Us­ko­kaa pois, sel­lai­nen lii­ke on ole­mas­sa ja toi­mii nyt muu­ta­man kym­me­nen ak­ti­vis­tin voi­min Ve­nä­jän ul­ko­puo­lel­la, kos­ka on itä­naa­pu­ris­sa kri­mi­na­li­soi­tu "ul­ko­maan agen­tik­si". Niin­pä lii­ke on siir­ty­nyt län­teen ja puu­haa nyt mah­dol­li­ses­ti Suo­mes­sa pi­det­tä­vää "Yleis­kar­ja­lais­ta Kan­sal­lis­ta ko­kous­ta".

Ta­voit­tee­na on uu­den "It­se­näi­sen Kar­ja­lan" luo­mi­nen ja ak­ti­vis­tit, jois­ta har­va to­sin osaa kar­ja­laa, ovat ai­keis­sa aloit­taa uu­den val­ti­on suun­nit­te­lup­ro­ses­sin juu­ri Suo­mes­ta kä­sin – ve­do­ten kan­sain­vä­li­seen yh­tei­söön, ju­ris­tei­hin ja eu­roop­pa­lai­siin tuo­mi­ois­tui­miin. Ta­voi­te "va­paut­taa Kar­ja­la Ve­nä­jän mie­hi­tyk­ses­tä" on kuu­lem­ma mah­dol­lis­ta saa­vut­taa kun­han Ve­nä­jä on hä­vin­nyt Uk­rai­nan so­dan, ha­jon­nut pirs­ta­leik­si ja ai­to kar­ja­lais­vä­es­tö nous­sut bar­ri­ka­deil­le.

Mo­nen­lais­ta kul­ki­jaa liik­kuu siis Suo­mes­sa­kin, Ve­nä­jän aloit­ta­man Uk­rai­nan so­dan seu­rauk­se­na ja var­jos­sa. Voi tie­tys­ti ky­syä, up­po­a­vat­ko esi­mer­kik­si uu­det us­kon­nol­lis-ul­ko­po­liit­ti­set aja­tuk­set meil­lä he­del­mäl­li­seen maa­pe­rään?

Pent­ti Stra­nius

Jo­en­suun vi­ral­li­nen Öi­si­na­jat­te­li­ja