Poliittisten intohimot ovat nyt herkällä, kun Suomessa valmistaudutaan eduskuntavaaleihin.

Ei siis ih­me, et­tä po­liit­ti­sia ko­hu­ja jon­kun puo­les­ta tai jo­tain vas­taan syn­tyy kuin sie­niä sa­teel­la. Kes­kus­ta­lai­nen elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä oli juu­ri het­ki sit­ten ko­hun kes­kel­lä, kun mi­nis­te­riä syy­tet­tiin al­ko­ho­lin käy­tös­tä työ­teh­tä­vis­sä. Uu­si kohu saa­tiin nyt sii­tä, kun pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin (sd) vas­ta­si Ki­o­vas­sa STT:n ky­sy­myk­seen muun mu­as­sa jo pu­hut­tu­jen hä­vit­tä­jien lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan. Ma­rin mai­nit­si sii­nä yh­tey­des­sä myös Suo­mes­sa käy­tös­tä pois­tu­vis­ta Hor­ne­teis­ta.

Hä­nen mie­les­tään voi­tai­siin käy­dä kes­kus­te­lua sii­tä, oli­si­ko mah­dol­lis­ta Hor­ne­tien luo­vut­ta­mis­ta Uk­rai­naan. Tämä syn­nyt­ti po­liit­ti­sen myrs­kyn, jos muun mu­as­sa ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö to­te­si, et­tei Hor­ne­teis­ta ole mi­tään pu­hut­tu. Sa­maa ovat tois­ta­neet myös puo­lus­tus­mi­nis­te­ri kes­kus­tan Ant­ti Kaik­ko­nen ja puo­lus­tus­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja ko­koo­muk­sen Ant­ti Häk­kä­nen sekä ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja PS:n Jus­si Hal­la-aho. He väit­ti­vät yl­lät­ty­neen­sä Ma­rin Hor­net-pu­heis­ta.

Mei­dän ko­ti­te­koi­set ko­hum­me ei­vät au­ta uk­rai­na­lais­ten ah­din­koa.

To­sin ei Ma­rin­kaan väit­tä­nyt, et­tä käy­tös­tä pois­te­tuis­ta Hor­ne­teis­ta oli­si kes­kus­tel­tu. Joka ta­pauk­ses­sa Ma­rin avauk­ses­ta syn­tyi po­liit­ti­nen kohu. Mei­dän ko­ti­te­koi­set ko­hum­me ei­vät au­ta uk­rai­na­lais­ten ah­din­koa. Ve­nä­jän jul­ma hyök­käys­so­ta tap­paa uk­rai­na­lai­sia, ja se tu­ho­aa hei­dän ko­te­jaan.

Uk­rai­nas­sa on kuol­lut yli 6500 si­vii­liä ja vii­ti­sen sa­taa las­ta sekä lä­hes vii­si mil­joo­na uk­rai­na­lais­ta on pa­en­nut so­taa ul­ko­mai­hin.

Ulos­päin näyt­tää ajoit­tain sil­tä, et­tei­vät län­nen joh­ta­jat ota vie­lä­kään Uk­rai­nas­sa käy­tä­vää so­taa va­ka­vas­ti, vaik­ka Uk­rai­nan kan­sa tais­te­lee oman it­se­näi­syy­ten­sä sekä myös län­nen kos­ke­mat­to­muu­den puo­les­ta.

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lesn­kyi on jou­tu­nut jat­ku­vas­ti huo­maut­ta­maan län­si­val­ti­oi­ta ase­a­vus­ta, kun län­nen joh­ta­jat ovat vain jah­kail­leet ras­kaan aseis­tuk­sen luo­vu­tus­ten kans­sa. Näin kävi myös pans­sa­ri­vau­nu­jen osal­ta.

Pent­ti Vä­li­maa

Pori