Joensuun kaupunki on säästösyistä muuttamassa muun muassa Kiihtelysvaaran kirjaston omatoimikirjastoksi. Olen hieman selvitellyt, tuoko se säästöjä. Niitä ei taida tulla.

Täl­lä het­kel­lä Kiih­te­lys­vaa­ran kir­jas­tos­sa työs­ken­te­lee yk­si vir­kai­li­ja nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Yh­te­nä päi­vä­nä hä­nen toi­mi­paik­kan­sa on Hei­nä­vaa­ra. Viik­koi­na, jol­loin ei ole juh­la­py­hiä, Kiih­te­lyk­sen kir­jas­to on avoin­na 22 tun­tia.

Jos kir­jas­to muu­te­taan oma­toi­mi­sek­si, niin vir­kai­li­jan on sil­ti ol­ta­va kir­jas­tos­sa jär­jes­tä­mäs­sä pa­lau­tet­tu­ja kir­jo­ja pai­koil­leen ja lä­het­tä­mäs­sä nii­tä ko­ti­kir­jas­toon, aset­ta­mas­sa va­rauk­sia lai­naa­jien saa­ta­vil­le. Li­säk­si hä­nel­lä on yk­si erit­täin tär­keä teh­tä­vä – neu­von­ta. Il­man läs­nä­o­le­vaa hen­ki­löä neu­von­ta, kir­jas­ton pe­rus­teh­tä­vä, ei to­teu­du.

Il­man läs­nä­o­le­vaa hen­ki­löä neu­von­ta, kir­jas­ton pe­rus­teh­tä­vä, ei to­teu­du.

Oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat kus­tan­nus­te­hok­kai­ta siel­lä, mis­sä ne täy­den­tä­vät var­si­nais­ta toi­min­taa. Siel­lä työn­te­ki­jät ovat pai­kal­la joka ta­pauk­ses­sa kaik­ki­na työ­päi­vi­nä.

Pel­kät oma­toi­mi­kir­jas­tot li­sää­vät työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus­ta, kun he jou­tu­vat muu­al­la teh­tä­vän työn li­säk­si hoi­ta­maan toi­sen kir­jas­ton teh­tä­vät. Li­säk­si mat­ka­ku­luis­ta tu­lee kau­pun­gil­le li­sää mak­set­ta­vaa vir­kai­li­jan ajel­les­sa eri kir­jas­to­jen vä­lil­lä.

Pi­täi­si­kö las­kel­mat kui­ten­kin tar­kis­taa? Toi­von lau­ta­kun­nan ym­mär­tä­vän pää­tös­tä teh­des­sään, et­tä höl­mö­läis­ten pei­ton jat­ka­mi­nen ei ole kos­kaan tuot­ta­nut kan­nat­ta­vaa tu­los­ta.

Tar­ja Par­ta­nen

Kiih­te­lys­vaa­ra