Kokoomusjohtoisen hallituksen pääministeri Petteri Orpo toivoi Ylen ykkösaamussa ammattiyh­dis­tys­liik­keeltä malttia tilanteessa, kun hallitus heikentää palkansaajien etuja ja heidän edunval­von­ta­jär­jestönsä toimin­ta­e­del­ly­tyksiä.

Tämä ti­lan­ne on ai­em­mas­ta niin poik­ke­a­va, et­tä tus­kin Or­pon ve­too­mus up­po­aa ay-kent­tään.

Työ­mark­ki­noil­la on pääs­ty ai­na so­pi­mal­la osa­puo­lia tyy­dyt­tä­viin tu­lok­siin. Työ­mark­ki­na­o­sa­puol­ten kes­ki­näi­nen so­pi­mus­toi­min­ta al­koi jo 1940-lu­vun alus­sa niin kut­su­tul­la tam­mi­kuun kih­lauk­sel­la. Sil­loi­sen so­si­aa­li­mi­nis­te­ri K.A. Fa­ger­hol­min (sd) myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö hy­väk­syi työ­te­ki­jät­jär­jes­tön ta­sa­ver­tai­sek­si so­pi­mus­kump­pa­nik­seen. So­pi­mus­kump­pa­nuu­del­la ha­lut­tiin myös si­säl­lis­so­dan jäl­keen kah­tia ja­kaan­tu­nut­ta kan­saa yh­dis­tää toi­sen maa­il­man­so­dan uhan edel­lä.

Kyse on siis ide­o­lo­gi­ses­ta toi­mes­ta, jol­la am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set työ­pai­koil­ta mi­tä­töi­dään.

Mut­ta nyt vuo­si­kym­me­nien jäl­keen työ­mark­ki­noi­den so­pi­mis­ti­lan­ne näyt­tää taas mah­dot­to­mal­ta. Or­pon hal­li­tus löi työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sen­sa pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö­jen eteen vain tie­dok­si. Sii­tä ei siis neu­vo­tel­la. Hal­li­tus uh­kaa vie­dä työ­nan­ta­ja­puo­len kiit­te­le­män työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sen­sa sel­lai­se­naan maa­liin.

Hal­li­tus­puo­lu­ei­den ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ruot­sa­lai­sen kan­san­puo­lu­een sekä kris­til­lis­de­mok­raat­tien so­pi­maa työ­mark­ki­nau­u­dis­tus­ta tu­kee myös op­po­si­ti­os­sa is­tu­va Suo­men kes­kus­ta. Uu­dis­tus si­säl­tä­mä pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen tu­li­si nyt kos­ke­maan työ­nan­ta­ja­jär­jes­töi­hin kuu­lu­mat­to­mia yri­tyk­siä, jois­ta ny­kyi­set liit­to­jen työ­eh­to- ja luot­ta­mus­mies­jär­jes­tel­mät pois­te­taan.

Kyse on siis ide­o­lo­gi­ses­ta toi­mes­ta, jol­la am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set työ­pai­koil­ta mi­tä­töi­dään. Sii­nä ry­tä­käs­sä työn­te­ki­jät me­net­tä­vät työ­eh­to­jen­sa val­von­nan li­säk­si lii­ton tar­jo­a­man oi­keus­tur­van­sa.

Ny­kyi­set­kin työ­eh­to­so­pi­muk­set tar­jo­a­vat ra­jat­to­mat mah­dol­li­suu­det so­pia asi­ois­ta työ­pai­koil­la. Työn­te­ki­jöi­den mu­kaan sitä mah­dol­li­suut­ta kui­ten­kin käy­te­tään hy­vin sääs­te­li­ääs­ti hyö­dyk­si. Täs­tä­kin on voi­tu pää­tel­lä, et­tä työ­pai­koil­le ha­e­taan nyi­sen ti­lal­le uut­ta mal­lia, jota nyt Or­pon hal­li­tu­soh­jel­ma tar­jo­aa to­teu­tet­ta­vak­si.

Pai­kal­lis­ta so­pi­mus­mal­lia on puo­lus­tel­tu sil­lä­kin, et­tä se li­sää työl­li­syyt­tä. Tä­hän pe­rään on ky­sel­ty, mi­ten se voi li­sä­tä työl­li­syyt­tä il­man työn­te­ki­jöi­den palk­ka- ja työ­eh­to­jen hei­ken­tä­mät­tä.

Pent­ti Vä­li­maa

Pori