Perussuomalaiset kritisoivat SDP:n pääministerikautta Suomen velkaantumisesta.

Nyt val­lan­kah­vas­sa kiin­ni ole­va pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja, val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra esit­tää val­ti­on 2024 ta­lou­sar­vi­on lop­pu­sum­mak­si 87 mil­jar­dia eu­roa, joka si­säl­tää 10 mil­jar­din eu­ron li­sä­ve­lan ot­ta­mi­sen, koko vaa­li­kau­del­le Pur­ra esit­tää noin 40 mil­jar­din eu­ron ve­la­not­toa. Val­ti­on omai­suut­ta Pur­ra esit­tää myy­tä­väk­si 4 mil­jar­din eu­ron edes­tä.

Vä­es­tön ikään­ty­mi­nen tai kor­ko­jen nou­su, ei rii­tä se­li­tyk­sek­si ve­la­no­tol­le tai omai­suu­den myyn­nil­le, sil­lä nämä asi­at oli­vat jo en­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja hy­vin tie­dos­sa. Pe­rus­te­luk­si ei rii­tä myös­kään ko­ro­na­e­pi­de­mia tai uk­rai­nan sota, kos­ka näi­den ta­lou­teen vai­kut­ta­va pa­hin vai­he oli 2020–2022.

Kun val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra ja Ko­koo­muk­sen pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po myy­vät täl­lä hal­li­tus­kau­del­la val­ti­on omai­suut­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la kan­sain­vä­li­sil­le si­joi­tu­syh­ti­öil­le, vä­he­ne­vät val­ti­on me­noi­hin käy­tet­tä­vät osin­ko­tu­lot ja suo­ma­lais­ten asi­a­kas­mak­sut nou­se­vat.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tak­ki kään­tyi no­pe­am­min, kuin oli­sin kos­kaan us­ko­nut.

Li­säk­si uu­si hal­li­tus esit­tää hei­ken­nyk­siä pal­kan­saa­jan sai­raus­pois­sa­o­loi­hin, ir­ti­sa­no­mi­seen, työ­so­pi­muk­seen, an­si­o­si­don­nai­seen päi­vä­ra­haan ja lak­ko-oi­keu­teen, leik­kauk­sia lap­si­ko­ro­tuk­siin ja ai­kuis­kou­lu­tus­tu­keen sekä ve­ron­ko­ro­tuk­sia lääk­kei­siin.

Hal­li­tus kä­sit­te­lee ta­lou­sar­vi­oe­si­tys­tä syys­kuun bud­jet­ti­rii­hes­sä. Kak­si­kym­men­tä vuot­ta am­mat­ti­liit­to­toi­min­nas­sa mu­ka­na ol­lee­na, en näe hal­li­tu­soh­jel­man pää­koh­dis­sa yh­den­kään työ­vä­en­puo­lu­een kä­den­jäl­keä.

Hal­li­tu­soh­jel­ma on ko­koo­mus­puo­lu­een oi­keis­to­lai­nen edun­val­von­ta­lis­ta ja pe­rus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­ses­sa ta­ki­ais­puo­lue. Pie­ni­tu­loi­sia ei esi­mer­kik­si hyö­dy­tä se, et­tä pörs­si­o­sak­kei­den osa­ke­sääs­tö­ti­lin 50 000 eu­ron tal­le­tus­kat­toa esi­te­tään nos­tet­ta­vak­si 100 000 eu­roon. Pe­rus­suo­ma­lais­ten tak­ki kään­tyi no­pe­am­min, kuin oli­sin kos­kaan us­ko­nut.

Jar­no Stren­gell

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

SDP:n pii­ri­hal­li­tuk­sen jä­sen

Mik­ke­li