Ollaanko palattu hoitohenkilökunnan kohdalla sodanaikaiseen pakkotyöhön? Siltä se paljon näyttää.

Sa­mal­la jat­kuu edus­kun­nas­sa kaa­vail­tu työ­re­for­mi ja am­mat­ti­liit­to­jen ala­sa­jo, ha­jot­ta­mi­nen.

Mikä pa­hin­ta on, et­tä pe­rin­tei­set työ­vä­en­puo­lu­eet edus­kun­nas­sa ovat nous­seet kii­maan ha­jot­taa työn­te­ki­jöi­den työ­tais­te­lu oi­keu­det ja ra­ja­ta liit­to­jen toi­min­taa. Han­ka­loit­taa työ­tais­te­lu­jen aloit­ta­mi­sia hal­li­tuk­sen toi­mes­ta.

Lak­ko-oi­keus on työn te­ki­jöi­den kei­no saa­da työ­nan­ta­jat neu­vot­te­le­maan työn­te­ki­jöi­den pal­kois­ta ja työ­o­lo­suh­teis­ta vii­me kä­des­sä, el­lei muu­toin ole saa­tu so­vit­tua yh­tei­ses­tä ta­voit­tees­ta.

Kun hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ovat vaa­ti­mas­sa mont­tuun jää­nei­tä pal­kan ko­ro­tuk­si­aan ja työ­o­lo­jen pa­ran­nuk­sia, ker­ro­taan edus­kun­nan ter­veys­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan suul­la et­tä po­ti­lai­ta kuo­lee, jos hoi­ta­jat jää­vät lak­koon?

Syyt­te­lyt mah­dol­li­sis­ta kuo­le­man­tuot­ta­muk­sis­ta lan­ke­a­vat kyl­lä sin­ne työ­nan­ta­jien ja edus­kun­nan kan­net­ta­vik­si. Ra­hal­la min­kä pak­ko­työn aja­mi­nen ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan puut­tu­mi­nen ja ali­palk­kauk­ses­ta joh­tu­vil­la mil­jar­deil­la hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan mää­rä ja pal­kat oli­si voi­tu lait­taa kun­toon. Edus­kun­ta ja maan hal­li­tus on läh­te­nyt tiel­le, jos­sa "muu­ra­hais­ke­ko" ja siel­lä ah­ke­roi­vat jät­tä­vät teh­tä­vän­sä.

Kum­man­ko­han työ on tär­ke­äm­pää? Il­man kan­sa­ne­dus­ta­jia ei kuo­le ke­tään.

Pei­la­taan­pa sai­raan­hoi­ta­jien palk­ka­toi­vo­mus­ta palk­koi­hin, mitä kan­sa­ne­dus­ta­jat sai­vat vaa­li­kau­den alun ko­ro­tuk­si­na? Sai­raan­hoi­ta­jien palk­ka­ta­voi­te on noin kym­me­ne­so­sa sii­tä. Kum­man­ko­han työ on tär­ke­äm­pää? Il­man kan­sa­ne­dus­ta­jia ei kuo­le ke­tään, mut­ta il­man sai­raan­hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa kuo­lee var­mas­ti. Sii­nä suh­tees­sa palk­ko­jen suu­ruus pi­täi­si ol­la toi­sin­päin.

Sai­raan­hoi­ta­ja ei voi men­nä syö­mään tai sau­naan hoi­don ai­ka­na, mut­ta kan­sa­ne­dus­ta­jat ja mi­nis­te­rit voi­vat is­tun­non ai­ka­na, vaik­ka ra­vin­to­la Ten­hoon naut­ti­maan sil­li­lau­ta­ses­ta. Mi­nis­te­reil­lä ja kan­sa­ne­dus­ta­jil­la on il­mai­set tak­si­kyy­dit, vaik­ka ka­ve­rin il­la­nis­tu­jai­siin. Sai­raa­loi­den hoi­to­hen­ki­löi­den pi­tää kul­kea omi­ne kus­tan­nuk­si­neen ja mak­saa vie­lä nyl­ky­hin­nat au­to­jen pai­koi­tuk­ses­ta.

Olen sitä miel­tä, jot­ta ter­vey­den­hoi­ta­jien palk­kaus ja työ­o­lo­suh­teet on saa­ta­va vih­doin­kin kun­toon. Hei­dän työ on ras­kas­ta hen­ki­ses­ti ja fyy­si­ses­ti, jos sii­nä vie­lä li­säk­si pi­tää pai­nis­kel­la mah­dol­lis­ten ko­ti­ta­louk­sien vai­keuk­sien kans­sa. Ei tar­vit­se ih­me­tel­lä el­lei pak­ko­työ­hön ha­et­ta­va ole tim­mi­kun­nos­sa.

En­si ke­vää­nä on edus­kun­ta­vaa­lit. Ää­nes­tä­jien on syy­tä ol­la val­veil­la ke­nel­le val­ta­kir­jan­sa luo­vut­taa. Kan­nat­taa tar­kal­la kor­val­la kuun­nel­la, mitä lu­paa­vat ja mitä ovat täl­le vaa­li­kau­del­la lu­pauk­si­aan to­teut­ta­neet?

Kau­ko Pa­ka­ri­nen