Joensuun mediassa ja erityisesti aluelehti Karjalaisessa on viime aikoina huolestuttu Joensuun lentoliikenteestä, sen lakkauttamisuhasta.

Mi­nus­ta huo­li on ai­van tur­ha. Huo­les­tua pi­tää sii­tä, et­tä kan­nat­ta­ma­ton­ta len­to­lii­ken­net­tä, lä­hes tyh­jiä, lä­hin­nä kau­pun­gin elii­tin käyt­tä­miä len­to­vuo­ro­ja tu­e­taan run­sain ve­ro­va­roin (?). Sitä voi vain ih­me­tel­lä, sil­lä len­to­tu­el­le ei ole mi­tään pe­rus­tei­ta: jos joku ha­lu­aa len­tää, toi­mi­koon ky­syn­tä ja tar­jon­ta, mak­sa­koon myös len­to­li­pun IT­SE, et­tä eh­tii Hel­sin­kiin hie­man ai­kai­sem­min kuin toi­mi­vil­la VR-ju­na­vuo­roil­la.

Ai­nut puu­te on ta­val­li­sen mat­kaa­jan koh­dal­la VR-yö­ju­nan puu­te vä­lil­lä JNS-HKI-JNS. Yö­ju­naa on vaa­dit­tu ta­kai­sin, jopa ad­res­sein: ih­met­te­len vain, mis­sä vii­pyy päät­tä­jiem­me ja kan­sa­ne­dus­ta­jiem­me tuki esi­mer­kik­si yö­ju­nal­le?

Jo­en­suus­ta on han­ka­la mat­kus­taa ju­nal­la län­teen ja poh­joi­seen, esi­mer­kik­si Kuo­pi­on ja Vaa­san suun­taan tai Nur­mek­seen ja Ou­luun.

"Poh­jois-Kar­ja­lan ju­na­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sen ai­ka on nyt", kir­joit­taa mie­li­pi­de­pals­tal­la Il­ma­ri Seu­tu (Kar­ja­lai­nen 6.9.2023). Olen täy­sin sa­maa miel­tä. Juu­ri ju­na­lii­ken­net­tä täy­tyy ke­hit­tää. Jo­en­suus­ta on han­ka­la mat­kus­taa ju­nal­la län­teen ja poh­joi­seen, esi­mer­kik­si Kuo­pi­on ja Vaa­san suun­taan tai Nur­mek­seen ja Ou­luun. Mik­si, ky­syn vain, kos­ka rai­teet ovat ole­mas­sa ja ni­me­no­maan ta­val­li­nen kan­sa, opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set ja "siir­to­työ­läi­set" näi­tä vuo­ro­ja käyt­täi­si­vät. Mo­net jou­tu­vat yk­si­tyi­sau­toi­le­maan pa­kos­ta.

Mi­nus­ta lii­ken­ne­po­li­tii­kas­sa pi­tää aja­tel­la ni­me­no­maan ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä, de­mok­raat­tis­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä ja edul­lis­ta hin­ta­ta­soa. Ei ve­ro­va­roin tu­et­tu­ja saas­tut­ta­via len­to­ja!

Sik­si kan­na­tan niin toi­mi­vaa bus­si- kuin rai­de­lii­ken­net­tä Jo­en­suus­ta joka suun­taan. Em­me me to­del­la­kaan ha­lua ol­la tääl­lä "pus­sin pe­ril­lä lou­kus­sa", mut­ta ky­syn­pä vain, kuka oi­ke­as­taan lu­ki­jois­ta­ni ha­lu­ai­si ny­ky­ai­ka­na len­tää muu­ta­man sa­dan ki­lo­met­rin etäi­syyk­siä Suo­mes­sa - tai yleen­sä­kään?

Pent­ti Stra­nius

su­si­ra­jan Öi­si­na­jat­te­li­ja