Vaalien alla nousee aina esiin kestoaiheita, jotka puhuttelevat ihmisiä vaalikentillä.

Omais­hoi­don tuki on yk­si näis­tä ai­heis­ta. Omais­hoi­ta­jien te­ke­mää tär­ke­ää ja pyy­tee­tön­tä työ­tä ar­vos­te­taan vaa­li­pu­heis­sa, mut­ta on­ko tämä nä­ky­nyt te­ois­sa.

Omais­hoi­ta­jien osal­ta ta­lou­del­li­nen tuki on yk­si kes­kei­nen ja tär­keä asia. Ta­lou­del­li­sen tuen li­säk­si kes­kus­te­luis­sa on ol­lut esil­lä pal­jon myös omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­sen haas­teet sekä mah­dol­li­suus va­paa­päi­vien pi­toon, joi­den to­teu­tu­mi­sis­sa on ol­lut alu­eel­li­sia ero­ja. Tu­le­vai­suu­des­sa on myös voi­ta­va huo­mi­oi­da pa­rem­min omais­hoi­ta­jien tar­peet ly­hyt­kes­toi­sil­le va­pail­le muun mu­as­sa omien asi­oin­ti­me­no­jen ajak­si.

Tein Var­kau­den kun­ta­päät­tä­jä­nä esi­tyk­sen val­tuus­ton ta­lou­sar­vi­o­ko­kouk­ses­sa vuon­na 2021, kos­kien vuo­den 2022 bud­jet­tia, omais­hoi­ta­jien va­paa­päi­vän oma­vas­tuu­o­suu­den (11,60 eu­roa) pois­ta­mi­ses­ta. Esi­tyk­se­ni meni läpi yk­si­mie­li­ses­ti. Tämä teh­ty pää­tös tar­koit­ti, et­tä omais­hoi­ta­jil­le ei tul­lut Var­kau­des­sa las­kua vuon­na 2022 va­paa­päi­vien oma­vas­tuu­o­suu­des­ta.

Omais­hoi­don tuki on har­kin­nan­va­rai­nen so­si­aa­li­pal­ve­lu, jon­ka jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyi kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le tä­män vuo­den alus­sa.

Omais­hoi­don tuki on har­kin­nan­va­rai­nen so­si­aa­li­pal­ve­lu, jon­ka jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyi kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le tä­män vuo­den alus­sa. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä omais­hoi­ta­jia kos­ke­va ra­hoi­tus sekä toi­min­nal­lis­ten mah­dol­li­suuk­sien osal­ta pää­tös­val­ta siir­tyi kun­ta­päät­tä­jil­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jil­le. Tä­män vuok­si ti­lan­ne on myös Var­kau­des­sa muut­tu­nut omais­hoi­ta­jien va­paa­päi­vien oma­vas­tuu­o­suu­den suh­teen tä­män vuo­den alus­ta läh­tien. Mo­nel­le var­kau­te­lai­sel­le omais­hoi­ta­jal­le tämä on voi­nut tul­la yl­lä­tyk­se­nä.

Omais­hoi­ta­jia kos­ke­vat pää­tök­set teh­dään siis hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la, poik­keuk­se­na muun mu­as­sa Hel­sin­ki, joka edel­leen vas­taa alu­een­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta. Hel­sin­gis­sä on teh­ty erit­täin hyvä pää­tös omais­hoi­ta­jia kos­kien, heil­lä on siel­lä mah­dol­li­suus il­mai­siin lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin. Mie­les­tä­ni Hel­sin­gin käy­tän­tö tu­li­si ot­taa käyt­töön jo­kai­sel­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Li­säk­si nä­ki­sin, et­tä omais­hoi­ta­jien tuki oli­si tu­le­vai­suu­des­sa ve­ro­ton­ta.

Nämä ovat asi­oi­ta, joi­ta ha­lu­an edis­tää. Toi­von tu­le­van edus­kun­nan ot­ta­van tä­hän kan­taa, yli puo­lu­e­ra­jo­jen.

Timo Su­ho­nen (sd)

Va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­ja

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Var­kaus