Sukupuolittunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta koskettaa liian monen tytön ja naisen elämää sekä vaarantaa heidän oikeuksiansa.

Suo­ma­lai­sis­ta 16–74-vuo­ti­ais­ta 75 pro­sent­tia on ko­ke­nut hen­kis­tä, fyy­sis­tä tai sek­su­aa­lis­ta lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa. Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta on su­ku­puo­lit­tu­nut­ta, joka kol­mas nai­nen ko­kee Suo­mes­sa elä­män­sä ai­ka­na lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa. Nai­set ko­ke­vat mie­hiä use­am­min pa­ri­suh­de­vä­ki­val­taa ja he ovat eten­kin fyy­si­sen ja sek­su­aa­li­sen vä­ki­val­lan tai vai­non uh­re­ja.

Ma­ri­nin hal­li­tus on teh­nyt tär­kei­tä uu­dis­tuk­sia ja pää­tök­siä, jot­ka vah­vis­ta­vat tasa-ar­voa ja ih­mi­soi­keuk­sia. Yk­si tär­keim­mis­tä on sek­su­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön ko­ko­nai­suu­dis­tus, jos­sa rais­kauk­sen kri­tee­ris­töä muu­tet­tiin suos­tu­mus­pe­rus­tai­sek­si. Li­säk­si ri­kos­la­kiin on li­sät­ty su­ku­puo­li ran­gais­tuk­sen ko­ven­ta­mis­pe­rus­teek­si. Ma­ri­nin hal­li­tus on myös esit­tä­nyt lä­hes­ty­mis­kiel­lon te­hos­ta­mis­ta säh­köi­sen val­von­nan avul­la. Esi­tys myös si­säl­tää tär­ke­ät kir­jauk­set kiel­lon ha­ke­mi­sen mak­sut­to­muu­des­ta sekä lä­hes­ty­mis­kiel­lon rik­ko­mis­ta kos­ke­van ri­ko­sa­si­an kä­sit­te­lyä kii­reel­li­ses­ti. Nämä uu­dis­tuk­set ovat tär­kei­tä ja vah­vo­ja te­ko­ja tasa-ar­von puo­les­ta.

Val­ti­on­neu­vos­ton tut­ki­mus lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta ja sen kus­tan­nuk­sis­ta pal­jas­taa, et­tä nai­siin koh­dis­tu­nees­ta fyy­si­ses­tä pa­ri­suh­de­vä­ki­val­las­ta ai­heu­tuu 150 mil­joo­nan eu­ron li­sä­kus­tan­nuk­set vuo­des­sa.

Val­ti­on­neu­vos­ton tut­ki­mus lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta ja sen kus­tan­nuk­sis­ta pal­jas­taa, et­tä nai­siin koh­dis­tu­nees­ta fyy­si­ses­tä pa­ri­suh­de­vä­ki­val­las­ta ai­heu­tuu 150 mil­joo­nan eu­ron li­sä­kus­tan­nuk­set vuo­des­sa. To­del­li­suu­des­sa ter­vey­den­huol­lon ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat suu­rem­mat. Nämä lu­vut ko­ros­ta­vat­kin Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen te­ko­jen tär­keyt­tä ja pe­rus­te­le­vat pää­tök­siä myös eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka tuu­dit­tau­tu­vat aja­tuk­seen sii­tä, et­tä tasa-ar­vo on val­mis.

Nai­siin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan eh­käi­sy ja sii­hen liit­ty­vät toi­met ovat in­ves­toin­ti tur­val­li­sem­paan elä­mään. Vä­ki­val­la­ton elä­mä on kes­kei­nen osa ih­mis­ten hy­vin­voin­tia ja elä­mä il­man vä­ki­val­taa on ih­mi­soi­keus. Työ­tä on teh­tä­vä pait­si Suo­mes­sa, myös EU-ta­sol­la. Nai­siin ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­va vä­ki­val­ta on saa­ta­va lop­pu­maan.

Tyt­ti Tup­pu­rai­nen

mi­nis­te­ri, De­ma­ri­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja

Tyt­ti Luo­ma

kou­lu­tus­pääl­lik­kö, FM, tulk­ki, AmO, HHJ,

Savo-Kar­ja­lan pii­rin De­ma­ri­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja