Ko­ro­na­ke­sän 2020 kuu­mim­paan ai­kaan pa­nin mer­kil­le, et­tä Jo­en­suus­sa liik­kui ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta ta­val­lis­ta enem­män. Tie­ten­kin sii­tä syys­tä kun ul­ko­maan mat­kat oli­vat epi­de­mi­an vuok­si pois oh­jel­mas­ta.

”Ol­laan­ko sitä Tu­run puo­les­ta”, ky­syin su­si­pat­saan vie­res­sä pa­ris­kun­nal­ta, kun hei­dän pu­heen­sa kuu­los­ti, et­tä ovat Tu­run suun­nal­ta. ”Ol­laan­han me, ja eka ker­taa Jo­en­suus­sa ”, kuu­lui vas­taus. Mil­täs näyt­tää, ute­lin. ” Tääl met­sän kes­kel on ihan hie­no kau­pun­ki”, rou­va vas­ta­si. Ei­kös ne kaik­ki Suo­men kau­pun­git ole ikään kuin met­sien ym­pä­röi­mät, jat­koin kes­kus­te­lua. ”Noo tar­koi­tin, et­tä on hie­man syr­jäs­sä, mut­ta upea kau­pun­ki kui­ten­kin”, rou­va jat­koi.

On­han tämä Jo­en­suu hie­man syr­jäs­sä Tu­rus­ta kat­sot­tu­na, mut­ta upea kau­pun­ki moni-il­mei­si­ne ark­ki­teh­tuu­rei­neen, ve­sis­töi­neen, ka­tui­neen, pyö­rä­tei­neen, ul­koi­lu­reit­tei­neen, opi­nah­joi­neen.

Mie­luum­min sa­noi­sin tuon lau­seen, et­tä upea kau­pun­ki upe­as­sa ym­pä­ris­tös­sä. Ja en­nen kaik­kea kar­ja­lai­set ovat upei­ta ih­mi­siä.

On se vaan niin, et­tä kar­ja­lais­ta ei ero­ta kar­ja­lai­ses­ta mi­kään, pait­si kuo­le­ma, … ja po­lii­si.

Pert­ti Myl­ler