”Meitä ei pysäytä mikään”, julistaa Petteri Orpo Karjalaisen mukaan 29.1.!

Vel­ka­ra­haa, jota on tar­vit­tu pe­las­ta­maan Suo­men Yrit­tä­jiä ja muun mu­as­sa ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alaa, ra­haa, jota näit­ten edus­mie­het vuo­laas­ti vaa­ti­vat ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si, ei oli­si saa­nut ot­taa.

Ei oli­si saa­nut ot­taa sitä so­si­aa­li-ja ter­vey­den­huol­tou­u­dis­tuk­sem­me ra­hoit­ta­mi­seen Hy­vin­voin­ti­a­lu­eit­ten aloit­ta­es­sa.

Mis­tä­hän nämä ra­hat oli­si otet­tu sil­lä ai­ka­tau­lul­la täs­sä hal­lin­ta­re­kis­te­ri­hun­nu­te­tus­sa ve­ro­suun­nit­te­lu­ta­lou­des­sam­me, joka on eräs ko­koo­muk­sen rie­mu­voi­tois­ta?

Ko­koo­mus­lai­suut­taan ujos­te­le­va Kar­ja­lai­nen on avan­nut au­ke­a­man ver­ran pals­ta­ti­laa kes­kei­sil­le oi­keis­to­eh­dok­kail­le, jois­ta eräs­kin ko­koo­mu­seh­do­kas ju­lis­taa aloit­ta­neen Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ole­van ”lä­hes so­si­a­lis­mia” us­kal­tau­tu­en kui­ten­kin aset­tu­maan sen ra­ken­nus­työ­hön val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na.

Eräs­kin ko­koo­mu­seh­do­kas ju­lis­taa aloit­ta­neen Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ole­van ”lä­hes so­si­a­lis­mia” us­kal­tau­tu­en kui­ten­kin aset­tu­maan sen ra­ken­nus­työ­hön val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na.

Ko­koo­mus lu­paa vel­kaan­tu­mi­sen lääk­keek­si ve­ro­na­len­nuk­sia, joit­ten oli­si jo pi­tä­nyt 35 vuo­den ajan tuot­taa mam­mo­naa kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Näin ei ole kui­ten­kaan to­dis­tet­ta­vas­ti käy­nyt, ei­kä käy nyt­kään, kos­ka kan­san os­to­voi­ma su­laa kiih­ty­vään inf­laa­ti­oon ja jär­jet­tö­miin ener­gi­a­kus­tan­nuk­siin.

Ko­koo­mus lu­paa kan­sal­le raip­paa ja so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin li­sää yk­si­tyis­tä­mis­tä. Näis­tä yk­si­tyis­tä­mi­sis­tä meil­lä on jo riit­tä­väs­ti näyt­töä van­hus­ten ”kyy­di­tyk­sis­sä” ja ala-ar­voi­ses­sa koh­te­lus­sa.

Yli­pää­tään, mi­kään yh­teis­kun­nal­ta yk­si­tyis­tet­ty toi­min­to ei ole tul­lut ai­na­kaan hal­vem­mak­si tai pa­rem­min hoi­de­tuk­si kuin yh­teis­kun­nan hoi­dos­sa, pu­hu­taan sote-alas­ta tai ka­tu­jen ja teit­ten hoi­dos­ta tai kiin­teis­tö­huol­los­ta.

Köy­hä kan­sa saa siis va­rau­tua ”Or­po­po­jan vals­siin”, jos­sa ki­lot pu­to­a­vat, mi­kä­li ää­nes­tää yh­tä lais­kas­ti ku­ten mo­nis­sa edel­li­sis­sä vaa­leis­sa on käy­nyt.

Mau­ri Väi­sä­nen