Nisti. Narkkari. Narkomaani. Ongelmanuori. Ongelma. Näen työssäni lapsia, joita kuvataan näilläkin sanoilla monessa yhteydessä.

Nämä lap­set käyt­tä­vät huu­mei­ta, osal­la käyt­tö on jo muo­dos­tu­nut riip­pu­vuu­dek­si, osa vas­ta pa­ke­nee to­del­li­suut­taan huu­mei­siin. Kai­kil­la heil­lä on taus­tal­laan ta­ri­na. Ta­ri­na, joka ker­too mik­si tämä tei­ni-ikäi­nen lap­si käyt­tää lait­to­mia päih­tei­tä. Toi­sil­la taus­tal­ta löy­tyy on­gel­mia ko­toa, ku­ten van­hem­pien mie­len­ter­veys- tai päih­de­on­gel­mia, toi­set nuo­ret saat­ta­vat it­se kär­siä mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta tai nep­sy-haas­teis­ta. On nuo­ria, jot­ka ovat koh­dan­neet vä­ki­val­taa, sek­su­aa­lis­ta vä­ki­val­taa tai hy­väk­si­käyt­töä.

Syi­tä taus­tal­la on pal­jon, yh­dis­tä­vä te­ki­jä on, et­tä nämä nuo­ret, nämä lap­set, oli­si­vat tar­vin­neet apua jo ai­em­min. Ja jää­ty­ään sii­tä pait­si, tai saa­tu­aan riit­tä­mä­tön­tä apua, joh­ti hei­dän tien­sä päih­tei­den luo. Ja nyt, nämä lap­set tar­vit­se­vat pal­joa apua, huo­len­pi­toa ja kuul­luk­si tu­le­mis­ta. Nämä lap­set tar­vit­se­vat apua se­lät­tääk­seen muo­dos­tu­neen päih­de­on­gel­man ja he tar­vit­se­vat apua myös nii­hin on­gel­miin ja haas­tei­siin, jot­ka ovat hei­dät päih­tei­den käyt­tä­jik­si joh­dat­ta­neet. Kos­ka vain si­ten hei­dän on mah­dol­lis­ta toi­pua, löy­tää elä­mäl­leen päih­tee­tön suun­ta.

Nä­et­kö sinä pin­taan is­ke­tyn lei­man, vai lap­sen, jol­la on taus­tal­laan ta­ri­na?

Nä­et­kö sinä pin­taan is­ke­tyn lei­man, vai lap­sen, jol­la on taus­tal­laan ta­ri­na? Olen työ­ni puo­les­ta kuul­lut kuin­ka van­hem­mat, su­ku­lai­set, jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon edus­ta­jat, vas­taan­tu­li­jat ka­dul­la ja niin mo­net muut, nä­ke­vät vain lei­man ja tois­ta­vat sitä lei­maa sekä näil­le lap­sil­le et­tä kans­saih­mi­sil­leen. Olen kuul­lut van­hem­man sät­ti­vät las­taan ret­kah­duk­ses­ta, vail­la myö­tä­tun­toa, vail­la läm­pöä ja huo­len­pi­toa. Olen kuul­lut kuin­ka en­si­hoi­ta­jat ja sai­raan­hoi­ta­jat ja­ka­vat tie­toa lei­mas­ta työ­to­ve­reil­leen, hä­pe­ä­mät­tä sii­tä, et­tä lei­mat­tu lap­si sei­soo vie­res­sä kuu­le­mas­sa. Olen kuul­lut ja näh­nyt enem­män kuin ha­lu­ai­sin.

On ai­ka ja­kaa ta­ri­naa. On ai­ka pu­hua sii­tä, et­tä yk­si­kään näis­tä nuo­ris­ta, näis­tä lap­sis­ta, ei oli­si iki­nä jou­tu­nut kuu­le­maan ole­van­sa nis­ti tai nark­ka­ri, jos oli­si saa­nut elää ja kas­vaa tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, ja oli­si saa­nut apua, hoi­toa tai mitä iki­nä oli­si­kaan tar­vin­nut­kaan, heti kun ta­ri­na al­koi. Las­ten ja nuor­ten avuk­si teh­tä­väs­tä en­nal­ta­eh­käi­se­väs­tä työs­tä tai ma­ta­lan­kyn­nyk­sen avus­ta ei pi­täi­si kar­sia, jot­ta apua sai­si­vat kaik­ki sitä tar­vit­se­vat. Mie­len­ter­veys- tai päih­de­työs­tä ei pi­täi­si kar­sia min­kään ikäis­ten koh­dal­la, kos­ka ke­tään ei pi­täi­si jät­tää vail­le apua, ja kos­ka nämä on­gel­mat ja sai­rau­det kos­ket­ta­vat ai­na use­am­paa kuin yh­tä ih­mis­tä. Ne kos­ket­ta­vat per­het­tä, su­kua, lä­hei­siä ja ys­tä­viä, ja tie­ten­kin lap­sia. Apua pi­täi­si ol­la saa­ta­vil­la päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa, ja ko­tiin as­ti vie­tä­väk­si.

Seu­raa­van ker­ran kun ää­ni pääs­sä­si ha­lu­aa sa­noa nis­ti, tai kuu­let vie­rel­tä­si sa­nan nark­ka­ri, muis­ta, et­tä lei­man lyö­mi­sen si­jaan voi­sit näh­dä lei­man taak­se. Ky­syä it­sel­tä­si mil­lai­nen ta­ri­na sen ta­kaa löy­tyy. Ja muis­tut­taa it­se­ä­si ja vie­rus­to­ve­ri­a­si, et­tä ku­kaan ei lap­se­na haa­vei­le tu­le­van­sa huu­mei­den­käyt­tä­jäk­si, vaan se taus­tal­la ole­va ta­ri­na, on nä­ke­mä­si lap­sen huu­mei­den tiel­le aja­nut. Au­ta pois­ta­maan lei­ma, näin au­tat avun saa­mi­ses­sa.

Rin­nal­la kul­ki­ja

Mie­li­pi­de jul­kais­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti ni­mi­mer­kil­lä.