Hoitajamitoituksen voimaantulo on aiheuttanut keskustelua ikäihmisten hoidosta. Riittävätkö hoitajat? Miksi mitoitusta tarvitaan? Estääkö se jopa pääsemästä hoitoon?

Työn­te­ki­jöi­den vä­him­mäis­mää­rä eli hoi­ta­ja­mi­toi­tus on tar­kas­ti mää­ri­tel­ty lail­la vain var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja van­hus­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sis­sa asu­mis­pal­ve­luis­sa. Mi­toi­tuk­sen tar­koi­tus on var­mis­taa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen ja lai­tos­hoi­don iäk­käil­le asi­ak­kail­le laa­duk­kaat pal­ve­lut, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat ar­vok­kaan ja mie­lek­kään elä­män. Ta­voit­tee­na on myös pa­ran­taa asi­a­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suut­ta var­mis­ta­mal­la, et­tä toi­min­ta­yk­si­köis­sä on riit­tä­väs­ti hen­ki­lös­töä hoi­dos­ta ja huo­len­pi­dos­ta vas­taa­maan. Eli se tur­vaa sekä asi­a­kas­ta et­tä hoi­ta­jaa. Ikäih­mi­sil­le on riit­tä­väs­ti hoi­ta­jia ja hoi­ta­jil­la riit­tä­väs­ti ai­kaa hoi­taa ikään­ty­nyt­tä.

Mut­ta oli­si­ko jär­ke­vää tar­jo­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta asu­mis­pal­ve­lua il­man hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta?

Nyt mi­toi­tuk­sen pian as­tu­es­sa voi­maan on huo­mat­tu, et­tei­vät hoi­ta­jat rii­tä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa. Tämä tar­koit­taa yk­sin­ker­tai­ses­ti sitä, et­tei hoi­ta­jia ole ol­lut riit­tä­väs­ti. Nyt pal­ve­lua voi­daan tar­jo­ta vain sil­le mää­räl­le asi­ak­kai­ta, joi­den hoi­toon saa­daan työn­te­ki­jät riit­tä­mään.

Mut­ta oli­si­ko jär­ke­vää tar­jo­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta asu­mis­pal­ve­lua il­man hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta? Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lu­a­su­mi­sen asi­ak­kaat tar­vit­se­vat pal­jon hoi­vaa ja huo­len­pi­toa ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Kuka pys­tyi­si hoi­ta­maan hei­tä tur­val­li­ses­ti ja laa­duk­kaas­ti, jos hoi­det­ta­via on enem­män kuin mi­hin työn­te­ki­jöi­den ai­ka ja kä­det riit­tää? Aut­tai­si­ko se ta­kaa­maan myös jat­kos­sa hoi­ta­jia alal­le? Kii­re ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne ei­vät li­sää työ­hy­vin­voin­tia.

Mi­toi­tus ta­kaa riit­tä­vän hen­ki­lös­tön laa­duk­kaa­seen hoi­toon. Sen ikäih­mi­set ovat an­sain­neet. Nyt pi­täi­si­kin en­nem­min miet­tiä, kuin­ka hoi­to­a­lan ve­to­voi­mai­suut­ta edel­leen li­sä­tään, jot­ta ala säi­lyi­si hou­kut­te­le­va­na.

San­na Kaup­pi­nen

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

SDP, Ii­sal­mi