EVA (perust. -74) romutti peruskoulumme keskeisen idean, yhteisöllisyyden 80-luvulla. Nyt pidän sitä jonkinlaisen ”Nato-salaliiton” taustavoimana ja rahoittajana kuten 80-luvun salaisessa peruskou­luo­pe­raa­tiossa.

En ole ”sa­la­liit­to­te­o­ree­tik­ko”, mut­ta EVA:n osal­ta his­to­ria pu­huu puo­les­taan ja Nato-asi­as­sa on syy­tä tu­tus­tua EVA:n jul­kai­se­maan ai­neis­toon ja sa­mal­la sen kir­jaa­maan Ve­nä­jä-ai­neis­toon. Ope­raa­ti­ois­saan EVA on on­nis­tu­nut.

EVA:n pe­rus­ta­mi­sen ai­koi­hin SAK:lta ky­syt­tiin, et­tei­kö se tar­vit­si­si sa­man­lais­ta ide­o­lo­gis­ta taus­ta­voi­maa kuin työ­nan­ta­jat. SAK:sta vas­tat­tiin kiel­tä­väs­ti sil­loi­ses­sa voi­man­tun­nos­sa ja näy­tet­tiin vih­re­ää va­loa uus­li­be­ra­lis­min si­sään mars­sil­le. Edel­leen EVA pu­hal­taa ve­ro­a­si­as­sa ko­koo­muk­sen, per­su­jen ja työ­nan­ta­jien "yh­tei­seen hii­leen" (lue ra­port­ti 15.11.). Ra­por­tis­ta ei il­mi käy tar­peel­lis­ten ”leik­kaus­ten” laa­tu, mut­ta tus­kin ne ovat puo­lus­tus­bud­jet­ti, Uk­rai­nan aseis­ta­mi­nen tai yri­tys­tu­et, vä­lil­li­set ja vä­lit­tö­mät.

EVA:n koh­ta täyt­tä­es­sä 50 vuot­ta on syy­tä ky­syä ay-vä­el­tä (SAK), et­tä oli­si­ko jo ai­ka saa­da ide­o­lo­gi­nen vas­ta­voi­ma EVA:lle ja ”tut­kit­tua tie­toa”, il­man ”sa­la­liit­to­ja”?

Han­nu Iko­nen

Liek­sa/Si­si­lia