Lapsiperheköyhyys ja syrjäytyminen ovat usein ylisukupolvisia ja kasautuvia ongelmia.

Per­heen saa­des­sa pit­kään toi­meen­tu­lo­tu­kea, lap­sil­le­kin tu­lee to­den­nä­köi­sem­min omia toi­meen­tu­lo-on­gel­mia. An­si­oi­den jää­des­sä ma­ta­lik­si työ­e­lä­ke­kin on pie­ni. Nuo­re­na työky­vyt­tömäksi jää­mi­nen joh­taa myös pie­neen eläk­kee­seen. Kai­kis­ta pie­ni­tu­loi­sim­mat eläkeläiset saa­vat ta­kuu­e­läket­tä, jota saa yli 100000 suo­ma­lais­ta.

Po­liit­ti­nen kes­kus­te­lu pyö­rii val­ti­on ta­lou­den so­peut­ta­mi­sen ym­pä­ril­lä. Lii­an tiuk­ka so­peut­ta­mi­nen ja palk­ko­jen ve­ro­tuk­sen alen­ta­mi­nen li­säi­si ta­lou­del­lis­ta eri­ar­vois­tu­mis­ta, hei­ken­täi­si jul­ki­sia pal­ve­lu­ja ja li­säi­si syr­jäy­ty­mis­ris­kiä. Suo­mi on aset­ta­nut ta­voit­teek­seen vä­hen­tää köy­hyys- tai syr­jäyty­mis­ris­kis­sä ole­vien määrää 100 000 hen­ki­löllä vuo­teen 2030 men­nes­sä. Näis­tä kol­ma­so­san tu­li­si ol­la lap­sia. Köyhyys- tai syr­jäyty­mis­ris­ki kos­ket­taa Suo­mes­sa lä­hes mil­joo­naa ih­mis­tä.

Köyhyys- tai syr­jäyty­mis­ris­ki kos­ket­taa Suo­mes­sa lä­hes mil­joo­naa ih­mis­tä.

Las­ten nos­ta­mi­nen pois täs­tä kier­tees­tä edel­lyt­tää van­hem­pien aut­ta­mis­ta köy­hyy­des­tä. Nos­te­taan köyhyyt­tä, työttömyyt­tä ja syr­jäyty­mis­tä eh­käise­vä työ kes­kei­sek­si osak­si hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja kun­tien te­ke­mää hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tämis­työtä. Työllis­ty­mi­sen edis­tämi­nen, työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­nen sekä työhy­vin­voin­nin tu­ke­mi­nen ja en­ne­nai­kai­sen elä­köi­ty­mi­sen eh­käi­sy ovat tä­hän oi­kei­ta kei­no­ja. Tut­ki­muk­sel­ta kai­paan näyt­töä, mi­ten op­pi­vel­vol­li­suu­suu­dis­tus on vai­kut­ta­nut kou­lu­tuk­sel­li­seen tasa-ar­voon. Pi­de­tään huol­ta pie­nem­pien eläk­kei­den os­to­voi­mas­ta ja uu­dis­te­taan lap­si­li­sä­jär­jes­tel­mää ai­na­kin si­ten, et­tä toi­meen­tu­lo­tu­kea ei las­ke­ta per­heen tu­lok­si.

Heik­ki Miet­ti­nen