Lisää verkkosivullamme, katso YLE Areenasta, ohjelma nähtävissä C-Moressa ja niin edelleen.

Moni ikään­ty­nyt ha­lu­a­si laa­jen­taa tie­tä­mys­tään ja ajan­vie­tet­tään nou­dat­ta­mal­la ke­ho­tus­ta, mut­ta ja vie­lä ker­ran mut­ta. Mi­ten­kä­pä kat­sot kun ei ole lait­tei­ta. Heil­lä joil­la on käy­tös­sä ny­ky­ai­kai­nen TV tai tie­to­ko­ne jos­sa­kin muo­dos­sa tuo pul­man kun ei osaa käyt­tää.

Jul­ki­set pal­ve­lut vero, pas­si, Kela ovat ne­tis­sä. Pu­hu­mat­ta­kaan ter­veys­tie­dot ja re­sep­tit. Pääs­täk­seen kä­sik­si näi­hin, on hal­lit­ta­va kir­jau­tu­mi­nen vah­val­la tun­nis­teel­la. Se on pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.

Voi­si olet­taa ja vaa­tia kun yh­teis­kun­ta on ajau­tu­nut täm­möi­seen tie­to­ko­ne ja di­gi­maa­il­maan huo­leh­dit­tai­siin sii­tä mi­ten pal­ve­lu­ja käy­te­tään. Tämä avut­to­muus ei ole yk­sin ikään­ty­nei­den on­gel­ma sitä on nuo­rem­mis­sa­kin.

Ny­kyi­sin työs­sä oli­jat jou­tu­vat käyt­tä­mään tie­to­ko­net­ta jo­ka­päi­väis­ten työ­teh­tä­vien hoi­dos­sa. Se on eh­kä oh­jel­ma, jon­ka käy­tön he hal­lit­se­vat. On­gel­man koh­da­tes­sa tu­lee tu­ki­hen­ki­lö ja kor­jaa asi­an, näin it­se tie­to­ko­neen tun­te­mi­nen jää vä­häi­sek­si. Jää­des­sään eläk­keel­le on­gel­ma tu­lee esiin.

Van­hus­työn kes­kus­lii­tol­la on Se­ni­or­surf-pro­jek­ti, jos­ta saa apua, myös YLE:llä on hy­vää opas­tus­ta.

Kan­sa­lais- ja va­paa­o­pis­tot an­ta­vat mak­sul­lis­ta kou­lu­tus­ta. Suo­mes­sa on puo­len­kym­men­tä veik­kauk­sen tuo­tol­la toi­mi­vaa ikään­ty­neil­le tie­to­tai­to­ja opas­ta­vaa jär­jes­töä. Jo­en­suus­sa Joen Se­ve­ri, Kuo­pi­on seu­dul­la Sa­vo­net­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la En­ter, Tam­pe­reel­la Mu­ka­net­ti, myös Jy­väs­ky­läs­sä on vas­taa­va yh­dis­tys. Näis­tä saa il­mai­sek­si tie­to­tek­niik­kaan liit­ty­vää opas­tus­ta.

Van­hus­työn kes­kus­lii­tol­la on Se­ni­or­surf-pro­jek­ti, jos­ta saa apua, myös YLE:llä on hy­vää opas­tus­ta.

Opas­tet­ta­van suus­ta kuul­tu­na ”kyl­lä­hän lap­sen­lap­set neu­vo­vat mut­ta kun sor­met pe­laa kuin säk­ki­jär­ven­pol­kan soit­ta­jal­la” ei sii­nä juu­ri eh­di mu­kaan.

Joku viik­ko sit­ten jär­jes­ti Van­hu­sa­si­a­val­tuu­tet­tu strii­ma­tun se­mi­naa­rin ”rat­kai­su­ja iäk­käi­den yh­den­ver­tai­suu­teen di­giyh­teis­kun­nas­sa”. Vas­taa­mas­sa oli kan­sa­ne­dus­ta­jia ja alaan liit­ty­vis­tä jär­jes­töis­tä. Kak­si tär­ke­ää tee­maa, kun­nal­li­nen di­gi­neu­von­ta esi­mer­kik­si kir­jas­toi­hin, toi­nen val­ta­kun­nal­li­nen asi­oin­ti­ka­na­va di­gi­tai­dot­to­mil­le. Jo­ten­kin­han pi­tää saa­da kaik­kien asi­an­sa hoi­det­tua. Kaik­ki vas­taa­jat kan­nat­ti­vat asi­aa.

Mart­ti ”Masa” Pii­ro­nen

ver­tai­soh­jaa­ja Joen Se­ve­ri