Suo­mes­sa vi­ral­li­sis­sa työ­tais­te­luis­sa ovat osa­puo­let ai­na so­pi­neet sii­tä, et­tä ih­mis­ten elin­tär­ke­ät, ku­ten hen­keä ja ter­veyt­tä vaa­ran­ta­vat toi­met on ra­jat­tu la­kon ul­ko­puo­lel­le. Te­hyn pu­heen­joh­ta­ja Mil­la­riik­ka Ryt­kö­nen ja Su­pe­rin pu­heen­joh­ta­ja Sil­ja Paa­vo­la is­ki­vät tais­te­lu­toi­men­sa juu­ri eräi­den sai­raa­loi­den teho-osa­toil­le, jois­sa hoi­det­ta­vien po­ti­lai­den hen­ki ja ter­veys oli­si jou­tu­nut suu­reen vaa­raan.

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­sel­lä teho-osas­to­jen la­kot kiel­let­tiin. On vai­kea ym­mär­tää, mik­si la­kot ju­lis­tet­tiin juu­ri teho-osas­toil­le. Se­hän on he­rät­tä­nyt laa­jaa huol­ta po­ti­lai­den tur­val­li­suu­des­ta, jos teho-osas­tot oli­si­vat la­kon ta­kia sul­jet­tu.

Juu­ri täs­tä syys­tä liit­to­joh­ta­jien teho-osas­touh­kauk­set tus­kin oli­si­vat edis­tä­neet hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan oi­keu­tet­tu­ja palk­ka­vaa­ti­muk­sia.

Juu­ri täs­tä syys­tä liit­to­joh­ta­jien teho-osas­touh­kauk­set tus­kin oli­si­vat edis­tä­neet hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan oi­keu­tet­tu­ja palk­ka­vaa­ti­muk­sia.

Kun työ­rii­dan osa­puo­let ei­vät ole pys­ty­neet so­pi­maan suo­ja­työs­tä, niin sii­tä syys­tä val­ti­o­val­lan on suo­jel­ta­va ih­mis­ten hen­keä ja ter­veyt­tä. Sik­si edus­kun­ta sää­ti hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä po­ti­las­tur­val­li­suus­lain.

Mik­sei nyt pääs­ty suo­ja­työs­tä so­pi­muk­seen? Se joh­tu­nee myös sii­tä, et­tä ai­em­pien lak­ko­jen suo­työs­tä on sai­raa­la­hen­ki­lö­kun­nal­la huo­no­ja ko­ke­muk­sia. Hei­dän mu­kaan­sa sai­raa­loi­den joh­to käyt­ti suo­ja­työ­tä vää­rin.

Tehy ja Su­pe­rin ovat vas­tus­ta­neet po­ti­las­tur­val­li­suus­la­kia. Pal­kois­taan tais­te­le­vat sa­no­vat, et­tä po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki vie heil­tä lak­ko-oi­keu­den.

Sitä se ei kyl­lä vie, mut­ta Suo­mes­sa lak­ko-oi­keut­ta tul­ki­taan kan­na­tet­ta­vas­ti jo niin­kin, et­tä lak­ko kos­ki­si vain am­mat­ti­liit­to­jen jä­se­niä. Liit­toi­hin kuu­lu­mat­to­mia ei po­liit­ti­sen oi­keis­ton mie­les­tä voi­da pai­nos­taa la­koon. Täs­tä on esi­merk­ki­nä muun mu­as­sa vii­me puun­ja­los­tus­te­ol­li­suu­den la­kon ajal­ta. Erään teh­taan por­til­la ol­lut lak­ko­vah­ti ker­toi, et­tä töis­sä on joi­ta­kin liit­toon kuu­lu­mat­to­mia ”lak­ko­rik­ku­rei­ta”. Ky­sei­sen lak­ko­vah­din pu­hei­ta pa­hek­sut­tiin jul­ki­suu­des­sa laa­jas­ti.

Tie­to­jen mu­kaan Te­hyn ja Su­pe­rin toi­mi­a­lu­eel­la ei liit­toi­hin kuu­lu­mat­to­mia ”va­paa­mat­kus­ta­jia” ole pal­jon.

Pent­ti Vä­li­maa

Pori