Pohjois-Karjalan maakuntaliitto esittää, että maakunnan metsäisiä alueita ei muutettaisi aurinkopuistoiksi. Aurinkopuistot tulisi sijoittaa ensisijaisesti jo rakennettujen alueiden yhteyteen, puuttomille alueille tai joutomaille lähelle olemassa olevia energi­an­siir­to­verkkoja.

Maa­kun­ta­lii­ton kan­na­not­to au­rin­ko­puis­to­jen pe­rus­ta­mi­ses­ta kä­si­tel­tiin maa­kun­ta­hal­li­tuk­ses­sa 21.11. Kan­na­no­ton taus­tal­la on au­rin­ko­e­ner­gi­an he­rät­tä­mä suu­ri kiin­nos­tus maa­kun­nas­sa, ter­ve­tul­lei­ta in­ves­toin­te­ja on tu­los­sa esi­mer­kik­si Jo­en­suu­hun ja Toh­ma­jär­vel­le. Toi­saal­ta myös hy­vin kas­va­vis­ta met­sä­a­lu­eis­ta on teh­ty os­to­tar­jouk­sia au­rin­ko­puis­to­ja var­ten.

Maa­kun­ta­liit­to on käyn­nis­tä­mäs­sä ul­ko­puo­lis­ta asi­an­tun­ti­ja­sel­vi­tys­tä, jos­sa tut­ki­taan au­rin­ko­puis­to­jen vai­ku­tus hii­li­ta­see­seen ja -ta­lou­teen sekä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­teen, jos tie­dos­sa on mer­kit­tä­vää maan­käy­tön muut­tu­mis­ta. Sel­vi­tyk­ses­sä ha­e­taan myös au­rin­ko­e­ner­gi­an tuo­tan­toon so­vel­tu­via alu­ei­ta. Maa­kun­ta­liit­to an­taa tar­kem­pia toi­min­ta­suo­si­tuk­sia sel­vi­tyk­sen val­mis­tut­tua.

Kan­na­no­tos­sa esi­te­tään myös, et­tä Fing­rid käyn­nis­täi­si vä­lit­tö­mäs­ti suun­nit­te­lun ja tar­kem­mat kes­kus­te­lut uu­den itäi­sen kan­ta­verk­ko­yh­tey­den luo­mi­sek­si Kai­nuus­ta Poh­jois-Kar­ja­laan (Nur­mes – Liek­sa – Ui­ma­har­ju – Kon­ti­o­lah­ti – Jo­en­suu – Ki­tee) ja edel­leen Ete­lä-Kar­ja­laan. Uu­si yh­teys pal­ve­li­si muun mu­as­sa val­ta­kun­nan ver­kon tar­pei­ta, itäi­sen Suo­men te­ol­li­suu­den in­ves­toin­ti­hank­kei­ta ja vih­re­än ener­gi­an hyö­dyn­tä­mis­tä.