Kokoomuksen Petteri Orpo on päässyt keulille Hesarin haastattelusarjassa, jossa puheenvuoro annetaan eduskuntapuolueiden puoluejohtajille.

Haas­tat­te­lus­sa kuul­laan muu­ta­kin vä­keä. Hei­dän teh­tä­vä­nään on ar­vi­oi­da pu­heen­joh­ta­jaa ih­mi­se­nä ja joh­ta­ja­na.

Hy­vin ra­ken­net­tu jut­tu, ku­ten muis­ta­kin jo pals­ta­ti­laa saa­neis­ta pu­heen­joh­ta­jis­ta.

Mut­ta it­se Or­poon, sä­vyi­sään por­va­riin, ku­ten leh­ti hän­tä ar­vi­oi­jien lau­su­man pe­rus­teel­la luon­neh­tii.

Häm­mäs­tyt­tä­vää kyl­lä, suo­ras­taan rak­ki­koi­ra­na esiin­ty­nyt op­po­si­ti­o­joh­ta­ja to­si­aan näyt­täy­tyy mel­ko sä­vyi­sä­nä, mut­ta sen­tään por­va­ri­na kui­ten­kin.

Ky­syt­tä­es­sä, min­kä vir­heen puo­lue teki vii­mek­si hal­li­tuk­ses­sa ol­les­saan, Or­po to­te­aa, et­tä ko­lu­tuk­seen oli­si pi­tä­nyt sat­sa­ta enem­män. Täl­lai­sis­ta vas­tauk­sis­ta saa­vat puh­tia ja pont­ta hei­tot ”po­lii­tik­ko va­leh­te­lee ai­na” ja ”no se on sem­mois­ta po­lii­ti­kon pu­het­ta”. Toi­mit­ta­ja li­sää kyl­lä oman kom­ment­tin­sa: To­del­li­suu­des­sa hal­li­tus tuol­loin leik­ka­si kou­lu­tuk­ses­ta.

Häm­mäs­tyt­tä­vää kyl­lä, suo­ras­taan rak­ki­koi­ra­na esiin­ty­nyt op­po­si­ti­o­joh­ta­ja to­si­aan näyt­täy­tyy mel­ko sä­vyi­sä­nä, mut­ta sen­tään por­va­ri­na kui­ten­kin.

Por­va­ri on ää­nes­sä sii­nä­kin, et­tä lu­va­taan ke­ven­tää an­si­o­tu­lo­ve­ro­tus­ta mil­jar­dil­la kai­kis­sa tu­lo­luo­kis­sa. Hoh­hoi­jaa. Ko­vin pal­jon ei tar­vit­se pää­tään vai­va­ta, kun ym­mär­tää, ke­nen etua täl­lä aje­taan.

Työt­tö­myys­tur­van kimp­puun käy­mi­ses­tä Or­po ei puhu muu­ta kuin ri­vien vä­lis­sä ar­vi­oi­des­saan pe­rus­suo­ma­lais­ten hal­li­tus­kump­pa­nuus­kel­poi­suut­ta. Hän moit­tii pe­rus­suo­ma­lai­sia epä­mää­räi­syy­des­tä. ”He väit­tä­vät ha­lu­a­van­sa ke­ven­tää ve­ro­tus­ta, mut­ta ei­vät esi­tä sii­tä konk­re­ti­aa. He ha­lu­a­vat työl­li­syy­den nou­suun, mut­ta ei­vät ole esit­tä­neet esi­mer­kik­si työt­tö­myys­tur­vaan tai työ­e­lä­mään uu­dis­tuk­sia”. Or­pon uu­dis­tus­ha­luk­kuus ja sen suun­ta tie­de­tään kyl­lä.

It­se asi­as­sa Or­po nä­kee huo­mat­ta­via ero­ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen ta­voit­tei­den ja ar­vo­jen vä­lil­lä. Sii­nä pu­huu sä­vyi­sä por­va­ri. Niin sä­vyi­sä, et­tä pi­tää ihan hie­rais­ta sil­mi­ään – on­ko tämä se sama Or­po, joka on vii­mei­sen pa­rin vuo­den ajan ol­lut niin per­su­jen ka­ve­ria kuin ol­la saat­taa?