En voi hur­ra­ta aja­tuk­sel­le kak­si­vuo­ti­ses­ta esi­kou­lus­ta.

En hur­ran­nut op­pi­vel­vol­li­suu­si­än nos­ta­mi­sel­le­kaan suo­ral­ta kä­del­tä. Aja­tus on hyvä ja jo­tain toi­men­pi­tei­tä nuor­ten pu­dok­kai­den kiin­ni­ot­to il­man muu­ta vaa­ti, mut­ta tä­mä­kö on rat­kai­su?

Pe­rus­kou­lu on ol­lut jo vuo­si­kau­sia, jos ei jo kym­me­niä, huu­ta­vas­sa hu­kas­sa ja avun tar­pees­sa.

Hy­vin hoi­det­tu pe­rus­kou­lu oli­si pa­ras tapa aut­taa nuo­ria sen jäl­kei­sen opin­tien au­ke­a­mi­ses­sa. Ko­tien an­ta­man tuen li­säk­si. Ikä­vä kyl­lä pe­rus­kou­lu on ol­lut jo vuo­si­kau­sia huu­ta­vas­sa hu­kas­sa ja avun tar­pees­sa. Ai­ka moni ko­ti­kin.

Nyt ei au­ta kuin luot­taa sii­hen, ”et­tei sii­nä hul­lum­min käy kuin sal­lit­tu on”, ku­ten äi­ti­ni ta­pa­si epä­var­man ti­lan­teen edes­sä va­laa roh­keut­ta it­seen­sä ja mui­hin.

On saa­tet­ta­va myös pe­rus­kou­lu ajan ta­sal­le. Kar­si­taan jou­ta­va soo­pa ja tyh­jä tren­di­läs­sy­tys ja kes­ki­ty­tään pe­rus­teh­tä­vään eli ope­tuk­seen ja kas­va­tuk­seen. Kas­va­tuk­sen osal­ta muis­ta­en, et­tei koko urak­kaa haa­li­ta omal­le kon­tol­le vaan ote­taan va­ka­vas­ti ko­tien vas­tuu ja vel­vol­li­suus asi­as­sa.

Nyt näh­dään pa­kol­li­nen kak­si­vuo­ti­nen esi­kou­lu ih­mei­tä te­ke­vä­nä uu­dis­tuk­se­na.

Nyt näh­dään pa­kol­li­nen kak­si­vuo­ti­nen esi­kou­lu ih­mei­tä te­ke­vä­nä uu­dis­tuk­se­na, joka ta­saa erot ja pu­laut­taa eka luo­kal­le tai­doil­taan yh­te­näi­sen jou­kon al­ka­maan var­si­nai­sen kou­lu­tien­sä.

Mi­ten kak­si vuot­ta sen te­ki­si kun yk­si ei sitä tee? Ei­kä it­se asi­as­sa es­ka­ria seu­raa­va yh­dek­sän vuot­ta?

Mik­si pi­täi­si­kään?

Jos me ha­lu­am­me tai­doil­taan yh­te­näi­sen ikä­luo­kan, ei ole muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin las­kea ri­maa. Kuka sitä ha­lu­aa? Ei ole mi­tään syy­tä kau­his­tel­la ih­mis­ten vä­li­siä ero­ja op­pi­mi­ses­sa­kaan, kun­han var­mis­te­taan, et­tä jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suus yl­tää par­haim­paan­sa ja et­tä jo­kai­sel­le on paik­ka ja ti­laa täs­sä yh­teis­kun­nas­sa.

Pe­rus­tai­dot pi­tää voi­da opet­taa kai­kil­le pe­rus­kou­lu­lai­sil­le, vaik­ka op­pi­laat las­keu­tui­si­vat suo­raan puus­ta kou­lun pi­hal­le eka luo­kan syk­syl­lä.

Ja voi­daan­kin. Var­sin­kin, jos lap­set ovat sitä en­nen leik­ki­neet, lau­la­neet, piir­tä­neet, juos­seet, kii­peil­leet puis­sa, heit­tä­neet pal­loa, lii­man­neet ja lei­kan­neet, kuun­nel­leet ta­ri­noi­ta ja ker­to­neet nii­tä, syö­neet hy­vin ja nuk­ku­neet kun­non päi­vä­u­net.