Laatu ei synny tyhjästä, pelkillä sanoilla. Tarvitaan rakenteita, tarvikkeita, osaamista ja aikaa.

Ai­ka mak­saa sii­nä mis­sä kaik­ki muu­kin, mut­ta jos laa­tua ha­lu­taan, ei au­ta kuin kai­vaa ku­vet­ta eli in­ves­toi­da.

Tuk­hol­man yli­o­pis­ton kan­san­ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri Mar­kus Jänt­ti poh­tii mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la in­ves­toin­nin luon­net­ta De­mok­raa­tin (12.1.23) ju­tus­sa Jul­kis­ta ta­sa­pai­noi­lua. Jos in­ves­toin­nil­la tar­koi­te­taan va­ro­jen käyt­töä, joka tu­le­vai­suu­des­sa tuot­taa jo­ta­kin, ei­kö sil­loin pe­rus­kou­lu­tus ole juu­ri sitä? Jänt­ti lin­jaa.

Sitä se on. Niin­kuin ter­vey­den­huol­to­kin.

On ar­vo­va­lin­ta, näh­dään­kö asia näin.

Kou­lui­hin tar­vi­taan ai­kaa ja rau­haa sy­ven­tyä pit­kä­jän­tei­seen työ­hön. Pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ei voi teh­dä töy­täi­le­mäl­lä sin­ne tän­ne elä­myk­sien pe­räs­sä ei­kä mil­loin min­kin ta­hon mark­ki­noi­man pro­jek­tin va­ras­sa.

Tu­ki­toi­met on ol­ta­va kun­nos­sa eli ter­veys- ja so­si­aa­li­huol­to ti­kis­sään. Pal­ve­lu­ja pi­tää ol­la niin kou­lul­le kuin ko­tei­hin­kin sil­loin, kun nii­tä tar­vi­taan. Kuu­kau­sien, jopa vuo­sien jo­no­tus avun pii­riin lap­suu­des­sa on heit­teil­le­jät­tö.

Jos se to­teu­tuu ja sil­lä lu­nas­te­taan Ruot­sin ja Suo­men Nato-jä­se­nyys, on se vuo­si­sa­dan hä­pe­äl­li­sin kaup­pa.

On ky­sy­mys ta­lou­des­ta, mut­ta en­nen muu­ta ar­vois­ta. Ei­kö sen­tään ar­vot mää­ri­tä ta­lout­ta ei­kä päin­vas­toin?

Ar­vo­ja ky­sy­tään myös tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa.

Tyr­mis­ty­nee­nä seu­raan, mi­hin kaik­keen ol­laan alis­tu­mas­sa, mitä kaik­kea hy­väk­sy­mäs­sä Nato-jä­se­nyy­den saa­mi­sek­si. Un­ka­ri ja Turk­ki pyö­rit­tä­vät pe­li­ään härs­kis­ti. Turk­ki eri­to­ten on ot­ta­nut koko hom­man oh­jat kä­siin­sä – pu­hut­te­lee, pe­ruu neu­vot­te­lu­ja, vaa­tii, uh­kai­lee.

Er­do­gan, var­si­nai­nen kä­en­poi­ka, saa hei­tel­lä yh­tei­ses­tä pe­säs­tä ar­von toi­sen­sa pe­rään ja ha­mu­ta it­sel­leen, mitä vain mie­lii. Vii­mei­nen ”toi­voa he­rät­tä­vä” kään­ne jä­se­nyyk­sien ki­vi­sel­lä tiel­lä – USA:n ta­lout­ta nos­ta­va hä­vit­tä­jä­kaup­pa – on ir­vo­kas ma­nöö­ve­ri.

Jos se to­teu­tuu ja sil­lä lu­nas­te­taan Ruot­sin ja Suo­men Nato-jä­se­nyys, on se vuo­si­sa­dan hä­pe­äl­li­sin kaup­pa, jon­ka jäl­keen ei de­mok­ra­ti­an, sa­nan­va­pau­den ei­kä min­kään mu­ka­mas län­si­mai­sen ar­von ni­mis­sä enää il­keä maa­il­mal­la sil­mä­lui­taan näyt­tää.