Onko Joensuun kaupunki ikäystävällinen?

Pal­jon on teh­tä­vää, et­tä voi­daan tun­nus­tau­tua Jo­en­suus­sa ikäys­tä­väl­li­nen kau­pun­ki ni­mik­keen al­le.

Tun­nem­me mo­nes­ti jopa ikä­ra­sis­mia, ikä­syr­jin­tää. Mi­ten tä­hän on tul­tu? On­ko mei­tä ikään­ty­nei­tä lii­an pal­jon, vaik­ka em­me ole tul­leet yl­lä­tyk­se­nä? Suu­ret ikä­luo­kat ovat nyt tu­los­sa 73–78 vuo­den ikään, nyt meil­le al­kaa tul­la jos jon­kin­lai­sia kremp­po­ja ja sai­rauk­sia, mut­ta mi­ten on hoi­toon pää­syn tai edes tut­ki­muk­siin pää­syn kans­sa, ei sin­ne pää­se kuin päi­vys­tyk­sen kaut­ta ja siel­lä voi jou­tua jo­not­ta­maan jopa usei­ta vuo­ro­kau­sia en­nen kuin saa apua vai­voi­hin­sa, 9–12 tun­tia on nor­maa­lia. Vas­taa­no­tol­le on va­rau­dut­ta­va eväi­den ja ma­kuu­pus­sin kans­sa.

Van­hus­neu­vo­las­ta oli­si mo­nek­si, EKL an­taa tu­ken­sa kan­sa­lai­sa­loit­teel­le, joka on al­le­kir­joi­tet­ta­va­na.

Mil­tä tun­tu­si, jos voi­si tar­vit­ta­es­sa kään­tyä van­hus­neu­vo­lan puo­leen, oli­pa ky­sees­sä sit­ten ter­veys-so­si­aa­li­pal­ve­lu- tai asu­mi­seen liit­ty­vä on­gel­ma? Oli­si ole­mas­sa yk­si, kat­ta­va, hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la toi­mi­va lä­hi­pal­ve­lu, jon­ka puo­leen jo­kai­nen ikään­ty­nyt tai hä­nen asi­oi­taan hoi­ta­va lä­hei­nen voi­si kään­tyä.

On­ko mei­tä ikään­ty­nei­tä lii­an pal­jon, vaik­ka em­me ole tul­leet yl­lä­tyk­se­nä?

Jo­en­suus­sa on Siun so­ten Se­ni­o­ri­neu­von­ta Ank­ku­ri, se toi­mii jo nois­sa edel­lä mai­ni­tuis­sa puit­teis­sa, mut­ta sen re­surs­sit ovat ai­van riit­tä­mät­tö­mät, ai­kai­sem­min Jo­en­suun kau­pun­gin ol­les­sa pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja­na siel­tä saa­tiin pal­ve­lu­ja, mut­ta toi­min­nan siir­ryt­tyä Siun so­tel­le pal­ve­lu­jen tar­vit­si­joi­den mää­rään näh­den pal­ve­lut on ai­van riit­tä­mät­tö­mät. Oi­kein mi­toi­tet­tu­na ikä­neu­vo­lat kut­sui­si­vat ikään­ty­neet sään­nöl­li­siin ter­veys­tar­kas­tuk­siin ja nii­den poh­jal­ta ikään­ty­vil­le ra­ken­net­tai­siin ko­ko­nais­val­tai­nen kun­tou­tus ja hoi­to-oh­jel­ma, myö­hem­min pol­ku avus­ta­viin ko­ti­pal­ve­lui­hin tai hoi­to­lai­tok­siin.

Van­hus­neu­vos­tot ovat tär­keä vai­kut­ta­mis­väy­lä muun mu­as­sa ikään­ty­nei­den ase­man ja pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den vah­vis­ta­ja­na ja muu­tos­tar­pei­den esiin­tuo­ja­na niin maa­kun­tam­me kun­nis­sa kuin myös hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Van­hus­neu­vos­toil­la on vah­va lain­sää­dän­nön an­ta­ma man­daat­ti toi­mia ja tul­la kuul­luk­si. Van­hus­neu­vos­to­jen toi­min­taa tu­lee en­ti­ses­tään tu­kea ja vah­vis­taa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den or­ga­ni­saa­ti­ot ovat ra­ken­teil­laan. Alu­eel­li­set van­hu­sa­si­a­val­tuu­tet­tu­jen vi­rat tu­li­si pe­rus­taa nii­hin sa­mal­la kun muut­kin tär­ke­ät vi­rat ja toi­met. Van­hu­sa­si­a­val­tuu­te­tut tun­ti­si­vat ikään­ty­nei­den ar­jen ja hei­dän teh­tä­vä­nään oli­si, alu­een­sa ikään­ty­vän vä­es­tön ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­toi­men­pi­tei­den ja pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den seu­ran­ta, laa­dun­val­von­ta ja ra­por­toin­ti. Teh­tä­viin kuu­lui­si myös ikään­ty­neen vä­es­tön neu­von­ta ja oh­jaa­mi­nen pal­ve­lu­jen ää­rel­le.

Val­ta­kun­nal­lis­ta van­hus­ten viik­koa vie­te­tään 2.–9.10.2022. Vii­kon tee­ma on: ”Yh­des­sä luon­toon – joka iän oi­keus” haas­tee­na meil­le kai­kil­le, vie van­hus ulos!

Jo­en­suun van­hus­neu­vos­to on suun­ni­tel­lut mit­ta­van oh­jel­ma­tar­jon­nan vii­kol­le, kai­kil­le avoin pää­juh­lal­la Ca­re­lia-sa­lis­sa 2.10 kel­lo 14.00 al­ka­en. Li­säk­si oh­jel­mal­li­sia ti­lai­suuk­sia on saa­tu myös kau­pun­gin en­tis­ten lii­tos­kun­tien alu­eil­le, sekä hoi­va- ja pal­ve­lu­ko­tei­hin, eri­lais­ten jär­jes­tö­toi­mi­joi­den tu­el­la.

Ei­ra Vää­nä­nen,

Eläk­keen­saa­jien kes­kus­lii­ton 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja