Joensuun Työväenyhdistys jakoi ensimmäisen Vuoden Kansalaisvaikuttaja-tunnustuspalkinnon syyskuussa.

Täy­tyy heti to­de­ta, et­tä lois­ta­va idea! Tun­nuk­sen ar­voi­nen taho oli Jo­en­suun Kan­sa­lais­ta­lo.

Jo­en­suun Kan­sa­lais­ta­lo toi­mii kai­kil­le avoi­me­na koh­taa­mis­paik­ka­na ja sen yl­lä­pi­tä­ji­nä toi­mi­vat So­rop­pi ry ja Poh­jois-Kar­ja­lan So­si­aa­li­tur­va­yh­dis­tys ry. Kan­sa­lais­ta­lo tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sen kir­jon pal­ve­lui­ta kun­ta­lai­sil­le. Siel­lä toi­mi­vat kan­san­kah­vi­la So­rop­pi, net­ti­kah­vi­la, SEMP­PI-ter­veys­pis­te, ma­ta­lan kyn­nyk­sen kun­to­sa­li ja pol­ku­pyö­rien vuok­raus­pis­te. Kan­sa­lais­ta­lo on to­del­li­nen mo­ni­toi­mi­kes­kus, joka tar­jo­aa mo­nen­lais­ta toi­min­taa ja mah­dol­li­suuk­sia eri ih­mi­sil­le.

Kan­sa­lais­ta­lon kal­tai­sia koh­taa­mis­paik­ko­ja on Poh­jois-Kar­ja­las­sa noin pa­ri­kym­men­tä, ja unoh­ta­mat­ta kir­jas­to­ja, jot­ka tar­jo­a­vat myös pai­kan koh­da­ta toi­sia ja viet­tää ai­kaa. Nämä pai­kat ovat avoi­mia ma­ta­lan kyn­nyk­sen ti­lo­ja, jot­ka ovat avoin­na kai­kil­le. Ne edis­tä­vät yh­tei­söl­li­syyt­tä, so­si­aa­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osal­li­suut­ta. Koh­taa­mis­pai­kat tar­jo­a­vat pai­kan, jos­sa ih­mi­set voi­vat koh­da­ta toi­si­aan, vaih­taa aja­tuk­sia ja ide­oi­ta, sekä osal­lis­tua eri­lai­siin toi­min­toi­hin ja ta­pah­tu­miin. Ti­lat ovat usein jär­jes­tö­jen tai kun­tien yl­lä­pi­tä­miä.

Toi­vot­ta­vas­ti koh­taa­mis­pai­kat ei­vät jou­du vaa­ka­lau­dal­le. Nii­den puu­te voi­si hei­ken­tää kun­nan elin­voi­mai­suut­ta ja kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tia.

Koh­taa­mis­pai­kois­sa on usein mah­dol­li­suus käyt­tää tie­to­ko­nei­ta, naut­tia edul­li­ses­ta tai mak­sut­to­mas­ta lou­naas­ta ja saa­da tie­toa ter­vey­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Täl­lai­set tar­jol­la ole­vat ti­lat ovat ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä myös jär­jes­töil­le ja eri ryh­mil­le, sil­lä mak­sut­to­mia tai edul­li­sia ti­lo­ja ei ole run­saas­ti tar­jol­la.

Ra­hoi­tus on avai­na­se­mas­sa koh­taa­mis­paik­ko­jen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä. Yleen­sä nii­den toi­min­taan saa­daan va­ro­ja sekä kun­nan et­tä val­ti­o­na­vus­tuk­sis­ta. Täs­sä he­rää ky­sy­mys: mitä ta­pah­tuu, kun kun­nat kamp­pai­le­vat tiu­kan ta­lous­ti­lan­teen kans­sa ja val­ti­on ta­lou­sar­vi­oon suun­ni­tel­laan jär­jes­töi­hin koh­dis­tu­via leik­kauk­sia? Toi­vot­ta­vas­ti koh­taa­mis­pai­kat ei­vät jou­du vaa­ka­lau­dal­le. Nii­den puu­te voi­si hei­ken­tää kun­nan elin­voi­mai­suut­ta ja kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tia. Sik­si on en­si­si­jai­sen tär­ke­ää tu­kea ja yl­lä­pi­tää mo­ni­puo­li­sia koh­taa­mis­paik­ko­ja, jot­ka ovat avain yh­tei­sö­jen vah­vis­ta­mi­seen ja kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen.

San­na Hei­no­nen