Kirppiskierros taas heitetty ja kassissa on nuorimmalle lapselle seuraavan koon vaatetta.

Sa­mal­la vein SPR:n Kont­tiin pie­niä vaat­tei­ta seu­raa­via käyt­tä­jiä var­ten. Tori-pal­ve­lun kaut­ta os­tin uu­sia pa­la­pe­le­jä ja myy­ty van­ho­ja. Kier­rä­tys­tä par­haim­mil­laan, ja luon­to ja kuk­ka­ro kiit­tä­vät.

So­si­aa­li­ses­ti, ta­lou­del­li­ses­ti, eko­lo­gi­ses­ti ja so­si­aa­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti kes­tä­vä ke­hi­tys huo­mi­oi­daan en­tis­tä tar­kem­min jär­jes­tö­jen toi­min­nan ra­hoi­tus­hau­is­sa, toi­min­nas­sa ja sen ke­hit­tä­mi­ses­sä. Ym­pä­ris­tö­ar­vot ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vät toi­min­ta­ta­vat ovat osa pe­rus­toi­min­taa ja kul­ke­vat pu­nai­se­na lan­ka­na stra­te­gi­oi­den ja ar­vo­jen kans­sa. It­se­kin olen pääs­syt näi­tä huo­mi­oi­maan omas­sa työs­sä­ni.

Nuor­ten työ­pa­jal­la kes­tä­vä ke­hi­tys on ar­jes­sa joka päi­vä läs­nä.

Nuor­ten työ­pa­jal­la kes­tä­vä ke­hi­tys on ar­jes­sa joka päi­vä läs­nä. Tuot­tei­siin käy­tet­tä­vät ma­te­ri­aa­lit ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti ai­na kier­rä­tet­ty­jä. Ma­te­ri­aa­lien uu­si­o­käyt­tö on mo­nen tuot­teen pe­rus­ta, kun ale­taan suun­nit­te­le­maan myyn­tiin tai nuor­ten omia tuot­tei­ta. Lah­joi­tus­kan­kaat ja -ver­hot pää­se­vät kes­to­kas­seik­si tai osak­si nuor­ten it­sel­leen suun­nit­te­le­mia vaat­tei­ta. Uu­sien tuot­tei­den li­säk­si har­joi­tel­laan mm. kor­jau­som­pe­lua, et­tä vaat­tei­den ja mui­den teks­tii­lien käyt­töi­kää sai­si pi­dem­mäk­si. Pois­to­teks­tii­leis­tä voi­daan hyö­dyn­tää na­pit ja ve­to­ket­jut uu­del­leen.

Teks­tii­lien li­säk­si työ­pa­jo­jen ar­jes­sa har­joi­tel­laan kier­rät­tä­mis­tä la­jit­te­le­mal­la jät­teet. Keit­ti­ö­pa­jal­la py­ri­tään suun­nit­te­le­maan ja te­ke­mään sel­lai­sia ruo­kia ja lei­von­nai­sia, et­tä hä­vik­kiä ei syn­ny ja yli­jää­nyt ruo­ka voi­daan pa­kas­taa vaik­ka­pa an­nok­si­na. Kas­vis- ja ve­gaa­ni­sia ruo­kia ide­oi­daan yh­des­sä nuor­ten kans­sa, et­tä ar­jen pe­rus­ruu­at sai­si­vat vaih­te­lua.

Säh­köi­set pal­ve­lut ovat vä­hen­tä­neet tu­los­ta­mis­ta ja pa­pe­ria. Mitä sit­ten vie­lä voi­si teh­dä kes­tä­väm­män elin­ta­po­jen eteen? Ke­rä­sim­me nuo­ril­ta ide­oi­ta ja pa­lau­tet­ta ke­vään toi­min­taa ja esil­le nou­si­vat bud­je­toin­ti ja ra­han­käyt­tö. Oman ra­han­käy­tön seu­ran­ta ja han­kin­to­jen tark­ka mie­tin­tä ovat vas­tuul­li­nen teko ja tänä ke­vää­nä ote­taan­kin nämä tee­mat esil­le toi­min­nas­sa.

San­na Hei­no­nen