Työllisyydessä on saavutettu haastava tavoite. Työuria on onnistuttu pidentämään niin alusta kuin lopusta. Talouden pyörät on onnistuttu pitämään pyörimässä ja koronasta aiheutuneita tyrmäysiskuja lieventämään vain hipaisuiksi.

Tämä kaik­ki on siis pys­tyt­ty te­ke­män niin, et­tei niil­tä hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­ta ole lei­kat­tu. Tämä hal­li­tus it­se asi­as­sa kor­ja­si Si­pi­län oi­keis­to­hal­li­tuk­sen te­ke­män leik­ku­rin työt­tö­miä kos­kien ja työl­li­syysp­ro­sent­ti on kor­keim­mil­laan mies­muis­tiin. Toi­von, et­tä siel­lä Sää­ty­ta­lol­la tä­mä­kin huo­mi­oi­daan, kun työl­li­syy­den ni­mis­sä näyt­tää val­miut­ta ole­van työt­tö­mil­tä leik­kaa­mi­seen tu­le­val­la hal­li­tuk­sel­la.

Or­po ker­toi haas­tat­te­lus­sa men­neel­lä vii­kol­la, et­tä ”vä­ke­vin työl­li­syy­den li­sää­mi­nen on työt­tö­myys­tur­van leik­kaa­mi­nen”. Olen asi­as­ta täy­sin eri miel­tä. Por­va­ri­hal­li­tuk­sen tu­li­si ol­la nyt herk­kä­nä sen suh­teen, et­tä puut­tu­mi­nen niin työt­tö­myys­tur­vaan kuin ylei­sem­min työ­mark­ki­na­ky­sy­myk­siin voi ai­heut­taa suu­ri­a­kin mie­le­nil­mai­su­ja. Muis­tam­me Si­pi­län hal­li­tuk­sen toi­met ja sii­tä nous­seet suu­ret vas­tus­tuk­set ja mie­le­nil­mai­sut. Näi­tä­hän em­me tie­ten­kään toi­vo maa­ham­me, so­pi­mu­syh­teis­kun­taam­me.

Ei tar­vi­ta am­mat­ti­lii­ton jär­jes­tö­toi­mit­si­jan ko­ke­mus­ta ja sil­mä­la­se­ja, et­tä hä­ly­tys­kel­lot soi­vat.

Vä­ke­vä työl­li­syy­den vah­vis­ta­ja oli­si esi­mer­kik­si se, et­tä nyt ”nol­la­so­pi­muk­sil­la” työs­ken­te­le­vät sai­si­vat teh­dä työ­tun­te­ja enem­män. Täl­lä het­kel­lä­kin esi­mer­kik­si 15-tun­tis­ta tai jopa vä­hem­pää tun­ti­mää­rää vii­kos­sa te­ke­vät osa-ai­kai­set ei­vät pär­jää pal­kal­laan. Jo 2015 teh­ty la­ki­a­loi­te nol­la­so­pi­muk­sien kiel­tä­mi­sek­si oli­si ter­ve­tul­lut muu­tos. Pal­ve­lu­a­lal­la on yleis­tä tah­don­vas­tai­set nol­la­so­pi­muk­set, jo­ten muu­tos oli­si tar­peen ja li­säi­si näin teh­ty­jä työ­tun­te­ja ja tätä kaut­ta sitä työl­li­syyt­tä.

Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sään­ty­es­sä on väis­tä­mä­tön­tä, et­tä tie­tä­mät­tö­män työ­voi­man vää­rin­käy­tök­set li­sään­ty­vät. Suo­men työ­voi­ma­po­li­tiik­ka ja sen lain­sää­dän­tö läh­tee sii­tä, et­tä työ­voi­maa suo­jel­laan – on sää­det­ty lait työ­mark­ki­noi­den hei­kom­pien suo­je­le­mi­sek­si.

Mut­ta auk­ko­ja­kin on ja epä­rei­lus­ti, vää­rin pe­laa­via, omaa etu­aan aja­via, häi­käi­le­mät­tö­miä ja mark­ki­noi­den kil­pai­lua sot­ke­via yrit­tä­jiä, yri­tyk­siä ja työ­nan­ta­jia on va­li­tet­ta­vas­ti yri­tys­ken­täs­säm­me. Me kaik­ki ym­mär­räm­me, et­tä täs­sä koh­taa ol­laan tar­kal­la pai­kal­la. Ei tar­vi­ta am­mat­ti­lii­ton jär­jes­tö­toi­mit­si­jan ko­ke­mus­ta ja sil­mä­la­se­ja, et­tä hä­ly­tys­kel­lot soi­vat.

Sik­si pi­dän pe­rus­tel­tu­na, et­tä ali­palk­kauk­sen kri­mi­na­li­soin­nis­sa tu­lee edis­tyä ri­pe­äs­ti. Ri­kos­la­kiin on li­sät­tä­vä sel­keä koh­ta, mikä hel­pot­taa työ­suo­je­lun, po­lii­sin, syyt­tä­jien ja tuo­mi­ois­tui­mien työ­tä. Pa­lau­te ja nä­ke­myk­set ken­täl­tä ker­to­vat, et­tä ny­ky­sään­nök­set syr­jin­näs­tä, pe­tok­ses­ta ja jopa ih­mis­kau­pas­ta ei­vät rii­tä toi­vot­tuun lop­pu­tu­lok­seen tai nii­den käyt­tö ja to­teen­näyt­tö on teh­ty lii­an vai­ke­ak­si.

Sik­si on tär­ke­ää, et­tä myös am­mat­ti­liit­to­jen jouk­ko­kan­ne­oi­keus to­teu­te­taan vii­py­mät­tä. Se pur­kai­si pai­net­ta edel­lä ole­vil­ta vi­ra­no­mais­ryh­mil­tä, jos­sa on ha­vait­tu vai­keut­ta sekä pe­reh­ty­nei­syy­den puu­tet­ta usein vai­kei­den työ­ri­kos­ten kä­sit­te­lyyn.

Timo Su­ho­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja