Suomalainen terveydenhuolto on maailman huippuluokkaa ja alalla työskentelevät ovat rautaisia ammattilaisia.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to ala ko­ko­nai­suu­te­na kär­sii kui­ten­kin pit­kään pa­tou­tu­nees­ta hoi­ta­ja­pu­las­ta ja työn palk­kauk­sen epä­suh­das­ta suh­tees­sa työn kuor­mit­ta­vuu­den kas­vuun.

Ny­ky­ai­kai­nen ter­vey­den­huol­to on pal­jon vaa­ti­vam­paa kuin ai­em­min, hoi­don laa­dun ja hoi­to­tek­no­lo­gi­an ke­hit­ty­mi­nen edel­lyt­tää hoi­ta­val­ta hen­ki­lö­kun­nal­ta en­tis­tä enem­män sa­mal­la kun hoi­det­ta­vien mää­rä kas­vaa. Ko­ro­na-ai­ka en­ti­ses­tään kiih­dyt­ti ter­vey­den­huol­lon työ­voi­ma­pu­laa ja hoi­don­tar­vet­ta sekä vii­vyt­ti hoi­to­a­lan ke­hit­tä­mis­työ­tä ja on­gel­mien rat­kai­sua.

Nyt käyn­nis­sä ole­va työ­mark­ki­na­kiis­ta on poik­keuk­sel­li­sen vai­kea ja toi­von, et­tä neu­vot­te­luo­sa­puo­let pys­tyi­si­vät löy­tä­mään sel­lai­sen rat­kai­sun, jol­la tur­va­taan en­sin­nä­kin Suo­men kan­san­ter­vey­den tu­le­vai­suus ja toi­sek­si ku­rot­tai­siin um­peen hoi­ta­jien työn kuor­mit­ta­vuu­den ja työn ar­vos­tuk­sen vä­lis­tä kui­lua. Mei­dän on hyvä muis­taa, et­tä Suo­men hal­li­tus ei ole työ­mark­ki­na­kiis­tas­sa osa­puo­li, ei­kä näin osal­lis­tu käyn­nis­sä ole­viin työ­mark­ki­na­neu­vot­te­lui­hin.

Hal­li­tus on vir­ka­vas­tuun alai­se­na vel­voi­tet­tu suo­je­le­maan suo­ma­lais­ten elä­mää ja ter­veyt­tä.

Hal­li­tus on kui­ten­kin vir­ka­vas­tuun alai­se­na vel­voi­tet­tu suo­je­le­maan suo­ma­lais­ten elä­mää ja ter­veyt­tä. On hal­li­tuk­sen sekä edus­kun­nan vel­vol­li­suus lain­sää­dän­nöl­li­sin kei­noin tur­va­ta ih­mis­ten hen­ki ja ter­veys ti­lan­teis­sa, jois­sa työ­tais­te­lu­toi­met joh­tai­si­vat lak­ko­jen alai­sis­sa ter­vey­den­huol­lon yk­si­köis­sä ole­vien po­ti­lai­den hen­gen ja ter­vey­den vaa­ran­tu­mi­seen.

Suo­mes­sa lak­ko-oi­keus kuu­luu jo­kai­sen pe­ru­soi­keuk­siin. Oi­keut­ta lak­koon ei voi­da kui­ten­kaan ar­vot­taa ylit­se ih­mi­sen oi­keut­ta elä­mään ja ter­vey­teen. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta on to­den­nut, et­tä po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki ra­joit­taa pe­ru­soi­keuk­siin kuu­lu­vaa työ­tais­te­luo­i­keut­ta, mut­ta lail­la on kui­ten­kin hy­väk­syt­tä­vät pe­rus­teet, sil­lä ih­mis­hen­ki on voi­ta­va tur­va­ta kai­kis­sa olo­suh­teis­sa, myös työ­tais­te­lun ai­ka­na.

Po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki ei ole la­kon­mur­to­la­ki, se on vii­me­si­jai­nen kei­no, jo­hon tur­vau­du­taan ai­no­as­taan, mi­kä­li suo­ma­lais­ten hen­ki ja ter­veys vaa­ran­tu­vat. En­nen toi­mien koh­dis­ta­mis­ta työn­te­ki­jöi­hin on työ­an­ta­jan teh­tä­vä kaik­ki muu mah­dol­li­nen ih­mis­hen­kien suo­je­le­mi­sek­si. En­si­si­jais­ta on pääs­tä so­puun työ­mark­ki­na­o­sa­puol­ten vä­lil­lä suo­je­lu­työn mää­räs­tä.

So­si­aa­li- ter­vey­den­huol­lon alan hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus on asia, joka vaa­tii pa­nos­tuk­sia kai­kil­ta osa­puo­lil­ta, sekä työ­nan­ta­jil­ta et­tä maam­me hal­li­tuk­sel­ta. Sote-alan ra­hoi­tuk­sen riit­tä­vyys on kes­kei­sim­piä asi­oi­ta työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­se­mi­ses­sa. On sel­vää, et­tä li­sä­ra­hoi­tus­ta tar­vi­taan, jot­ta sote-alan työ­o­lo­ja pys­ty­tään kes­tä­väl­lä ta­val­la ke­hit­tä­mään. Tä­hän hal­li­tus pys­tyy vai­kut­ta­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tuk­sen kaut­ta.

Kou­lu­tus­mää­rien li­sää­mi­nen on myös kriit­tis­tä hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­ses­sa. Li­säk­si se mi­ten hoi­to­yk­si­köis­sä pai­kan pääl­lä rat­ko­taan joh­ta­mi­seen, työ­hy­vin­voin­tiin, työ­o­lo­suh­tei­siin sekä il­ma­pii­riin liit­ty­viä asi­oi­ta on elin­tär­ke­ää alan hou­kut­te­le­vuu­den kan­nal­ta.

Tuu­la Vää­täi­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja sd.