Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vi on jo meil­le kai­kil­le tut­tu. On­han? Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vi eli nk. di­gi­la­ki­han edel­lyt­tää, et­tä kun­nat, kou­lut ja vi­ras­tot, ovat jo teh­neet jul­ki­set pal­ve­lun­sa di­gi­taa­li­ses­ti saa­vu­tet­ta­vik­si. Verk­ko­si­vut ja mo­bii­li­so­vel­luk­set si­säl­töi­neen tu­lee siis jo ol­la sel­lai­sia, et­tä kuka ta­han­sa kuu­los­ta, nä­kö­ky­vys­tä tai toi­min­ta­ra­joit­tees­ta huo­li­mat­ta voi käyt­tää nii­tä, sekä ym­mär­tää mitä niis­sä sa­no­taan.

Saa­vu­tet­ta­vuus kä­sit­tee­nä viit­taa­kin ta­val­li­ses­ti di­gi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin, ku­ten mo­bii­li­so­vel­lus­ten ja verk­ko­si­vu­jen es­teet­tö­myy­teen, kun taas es­teet­tö­myy­del­lä tar­koi­te­taan tyy­pil­li­ses­ti fyy­si­siä ra­ken­tei­ta ja tuot­tei­ta. Tu­le­va es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vi sy­ven­tää jo voi­mas­sa ole­vaa saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­viä ja tuo suu­rel­le osal­le yk­si­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­jal­le sa­mat vel­voit­teet, kuin jul­ki­sel­la sek­to­ril­la jo on. Tämä aut­taa osal­taan pur­ka­maan yh­teis­kun­tam­me ra­ken­teel­lis­ta syr­jin­tää. Es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vi edel­lyt­tää, mik­ro­y­ri­tyk­siä lu­kuun ot­ta­mat­ta, et­tä niin vi­ra­no­mai­set kuin yk­si­tyi­nen sek­to­ri te­kee tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta es­teet­tö­miä, jot­ta yh­teis­kun­taan osal­lis­tu­mi­nen on­nis­tuu yh­den­ver­tai­ses­ti kai­kil­ta ih­mi­sil­tä. Tar­koi­tus on hel­pot­taa eri­tyi­ses­ti vam­mais­ten ih­mis­ten it­se­näis­tä elä­mää YK:n vam­mai­sy­leis­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti.

Es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vi edel­lyt­tää, mik­ro­y­ri­tyk­siä lu­kuun ot­ta­mat­ta, et­tä niin vi­ra­no­mai­set kuin yk­si­tyi­nen sek­to­ri te­kee tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta es­teet­tö­miä, jot­ta yh­teis­kun­taan osal­lis­tu­mi­nen on­nis­tuu yh­den­ver­tai­ses­ti kai­kil­ta ih­mi­sil­tä.

Es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vi ulot­tuu tuot­tei­den ja di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den li­säk­si myös ra­ken­net­tuun ym­pä­ris­töön, jos­sa esi­mer­kik­si pal­ve­lua tar­jo­taan. Di­rek­tii­vi kos­kee mm. tie­to­ko­nei­ta ja käyt­tö­jär­jes­tel­miä, mak­su­päät­tei­tä, mat­ka­lip­pu- ja läh­tö­sel­vi­ty­sau­to­maat­te­ja, äly­pu­he­li­mia, te­le­vi­si­oi­ta, verk­ko­kaup­po­ja, e-kir­jo­ja sekä kul­je­tus­pal­ve­lui­ta (niin met­ro-, rau­ta­tie-, rai­ti­o­vau­nu- kuin lin­ja-au­to­lii­ken­net­tä). Käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si lip­pu­au­to­maat­tien es­teet­tö­myys tar­koit­taa, et­tä nii­den käyt­tö­tie­to­jen on ol­ta­va saa­ta­vil­la usei­den eri­lais­ten ais­ti­ka­na­vien kaut­ta, ku­ten eri kie­li­se­nä teks­ti­nä, pu­hee­na, ku­vi­na, pis­te­kir­joi­tuk­sin tai vaik­ka­pa viit­to­ma­kie­lel­lä. Tuot­teet ja pal­ve­lut on siis ai­dos­ti suun­ni­tel­ta­va ja val­mis­tet­ta­va niin, et­tä kai­ken­lais­ten hen­ki­löi­den voi­daan en­na­koi­da pys­ty­vän käyt­tä­mään nii­tä mah­dol­li­sim­man laa­jal­ti.

Es­teet­tö­myys­di­rek­tii­vi tu­lee kan­sal­li­seen lain­sää­dän­tööm­me ke­sä­kuus­sa 2022 ja la­kia tu­lee nou­dat­taa vii­meis­tään ke­sä­kuu­hun 2025 men­nes­sä. Näin ol­len nyt on eri­tyi­sen tär­ke­ää käyn­nis­tää hank­kei­ta, jois­sa mm. yrit­tä­jiä tu­e­taan in­no­voi­maan ja luo­maan di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta sekä kun­kin yrit­tä­jän toi­mi­a­laan liit­ty­viä mo­ni­ka­na­vai­sia pro­ses­se­ja saa­vu­tet­ta­vuus ja es­teet­tö­myys huo­mi­oi­den. Tut­ki­mus­ten mu­kaan saa­vu­tet­ta­vuus ja es­teet­tö­myys sekä eri­tyi­ses­ti kie­lel­li­nen saa­vu­tet­ta­vuus on useil­le yrit­tä­jil­le vie­ras­ta. Tu­le­vai­suu­des­sa tar­ve tä­män alan osaa­jil­le tu­lee li­sään­ty­mään, kun osaa­mis­ta edel­ly­te­tään jo­kai­sel­la sek­to­ril­la eri am­mat­ti­a­loil­la. Saa­vu­tet­ta­vuus ja es­teet­tö­myys on hyvä huo­mi­oi­da tu­le­vai­suu­des­sa jo eri am­mat­ti­a­lo­jen ope­tuk­ses­sa ja ope­tus­suun­ni­tel­mis­sa. Yri­tyk­set, jot­ka ha­lu­a­vat ol­la edel­lä­kä­vi­jöi­tä, ra­ken­ta­vat es­teet­tö­myy­des­tä it­sel­leen seu­raa­vien vuo­sien ai­ka­na kil­pai­lu­val­tin, jol­loin toi­min­nois­sa pääs­tään or­ga­ni­saa­ti­o­läh­töi­syy­des­tä ai­toon asi­a­kas­läh­töi­syy­teen.

Tyt­ti Luo­ma

FM, AmO, Tulk­ki (AMK), HHJ
Savo-Kar­ja­lan De­ma­ri­Nais­ten pu­heen­joh­ta­ja
Kou­lu­tus­pääl­lik­kö, Tulk­kaus ja kie­lel­li­nen saa­vu­tet­ta­vuus