Taas on vuosi vaihtunut ja uudet haasteet odottavat meitä. Vaikkakin viime vuodelta jäi tekemättömiä töitä odottamaan tätä vuotta.

Pal­kan­saa­jien os­to­voi­man jyrk­kä pu­do­tus ja hin­to­jen hal­lit­se­ma­ton nou­su. Sii­nä yh­tä­löä, mik­si pal­kan­ko­ro­tuk­set ovat elin­tär­ke­ät niin pal­kan­saa­jil­le kuin myös si­sä­mark­ki­noil­lem­me­kin.

Tämä ”kur­juus” näyt­täi­si joh­tu­van naa­pu­ri­val­ti­om­me pää­mie­hen pyr­ki­myk­ses­tä laa­jen­taa re­vii­ri­ään län­teen. On­ko se sit­ten koko to­tuus, se jää­köön jo­kai­sen omaan har­kin­taan. Moni taho nos­taa hin­to­ja, vaik­ka pe­rus­tei­ta ei nou­suun edes ole.

Työ­eh­to­neu­vot­te­lut nou­dat­ta­vat sa­maa lin­jaa ku­ten ai­na. Työ­tais­te­luit­ten uh­ka on to­del­li­nen. Ei niil­tä voi vält­tyä, jos neu­vot­te­lu yh­teys kat­ke­aa. Toi­vo­taan, et­tä lak­ko­a­set­ta ei tar­vit­se käyt­tää yh­den­kään lii­ton. So­pi­muk­set ovat syn­ty­neet ai­na ja niin käy myös nyt.

Ku­ten van­ha sa­non­ta on:
”Jär­ki se pi­tää ol­la ker­jä­tes­sä­kin”.

Pal­kan­ko­ro­tus­va­raa näyt­tää työ­nan­ta­jil­la ole­van. Sitä lie­nee ke­nen­kään tur­ha kiel­tää. Toki raa­ka-ai­nei­den saan­ti ja lait­tei­den osa­pu­la, vai­keut­ta­vat lop­pu­tuot­tei­den val­mis­ta­mis­ta.

Näis­sä­ki asi­ois­sa työn­te­ki­jä­puo­len jous­tot ovat tär­kei­tä työ­nan­ta­jil­le.

Kat­so­taan, mitä SAK:lais­ten liit­to­jen yh­teis­työ tuo tul­les­saan. Yh­te­näi­set pal­kan­ko­ro­tus­ta­voit­teet luo­vat va­kaut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vo­taan, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa mi­kään liit­to ei läh­de soo­loi­le­maan ko­ro­tus­ten kans­sa. Ku­ten van­ha sa­non­ta on: ”Jär­ki se pi­tää ol­la ker­jä­tes­sä­kin”.

Ke­vääl­lä on kah­det isot vaa­lit, Te­ol­li­suus­lii­ton liit­to­vaa­li ja edus­kun­ta­vaa­li. Ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den nos­ta­mi­nen näis­sä vaa­leis­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Työ­nan­ta­ja­puo­li seu­raa liit­to­vaa­lien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta, ja päät­te­lee sii­tä, mil­lai­nen on mei­dän yh­tei­nen rin­ta­mam­me. Kun taas edus­kun­ta­vaa­leis­sa va­sem­mis­to­puo­lu­ei­den on saa­ta­va edus­kun­taan eus­ta­jia, jot­ka aja­vat ai­dos­ti Duu­na­rei­den etua.

Edus­kun­ta­vaa­lien tu­los tu­lee näyt­tä­mään, mi­hin suun­taan tu­le­va hal­li­tus läh­tee vie­mää niin työt­tö­mien kuin työ­vä­es­tön­kin asi­oi­ta.

Hy­vää ke­vään odo­tus­ta ja voi­mia teil­le kai­kil­le.

Han­nu Kois­ti­nen

Te­ol­li­suus 59 pj.