Tämän kirjoituksen ilmestymispäivänä on SAK:n edustajiston kokous Paasitornissa.

Odo­tet­ta­vis­sa on mie­len­kiin­toi­nen ki­ma­ra jä­sen­liit­to­jen edus­ta­jien mie­li­pi­tei­tä ja vaa­ti­muk­sia edun­val­von­taan työ­e­lä­mäs­sä ja yh­teis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen osal­ta. Mie­len­kiin­toa ko­kouk­seen ja tu­le­vaan toi­min­taan an­taa maam­me ta­lou­del­li­nen ja po­liit­ti­nen ti­lan­ne ylei­ses­ti, mut­ta myös tu­le­va hal­li­tu­soh­jel­ma ta­voit­tei­neen. Sa­non­nan mu­kaan piru asuu yk­si­tyis­koh­dis­sa, niin käy tä­män hal­li­tus­kau­den hal­li­tu­soh­jel­man osal­ta.

SAK:n jä­sen­lii­tois­ta Te­ol­li­suus­liit­to piti liit­to­ko­kouk­sen vii­me vii­kol­la. Sa­toi­ne edus­ta­ji­neen ko­kous voi­maan­nut­ti jä­se­nis­töä ja lin­ja­si toi­min­taa. Tu­le­va­na syk­sy­nä jä­sen­liit­to PAM ja työ­vä­en­puo­lu­eis­ta SDP val­mis­tau­tuu te­ke­mään sa­maa oman jä­sen­de­mok­ra­ti­an­sa puit­teis­sa.

On tär­ke­ää muis­taa, et­tä isot ko­kouk­set ei­vät ole ai­noa tapa tuo­da mie­li­pi­de esiin. Myös pie­nem­mät, pai­kal­li­set ta­paa­mi­set ovat tär­kei­tä vai­kut­ta­mi­sen ka­na­via.

Tu­le­va­na syk­sy­nä jä­sen­liit­to PAM ja työ­vä­en­puo­lu­eis­ta SDP val­mis­tau­tuu ko­kouk­seen oman jä­sen­de­mok­ra­ti­an­sa puit­teis­sa.

Tär­kein­tä näis­sä ta­pah­tu­mis­sa, isois­sa tai pie­nis­sä, on ko­kou­se­dus­ta­jien osal­lis­ta­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen to­teu­tu­mi­nen. Isois­sa ko­kouk­sis­sa voi ol­la vai­ke­aa saa­da kaik­ki osal­lis­tu­jat ak­tii­vi­ses­ti mu­kaan kes­kus­te­luun. Pie­nis­sä ko­kouk­sis­sa vaa­ra­na on nä­ke­mys­ten näi­vet­ty­mi­nen. Näi­hin on apua, esi­mer­kik­si etä­o­sal­lis­tu­mi­set, pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyt, ky­se­lyt, kes­kus­te­lu­foo­ru­mit. Täl­lais­ten toi­mien avul­la jä­se­nis­tö voi ja­kaa mie­li­pi­teen­sä ja tun­tea ole­van­sa osa jä­se­nyh­tei­söä. Sel­ke­ät ta­voit­teet, osal­lis­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus ja hyvä vies­tin­tä ovat avai­na­se­mas­sa on­nis­tu­neen toi­min­nan kan­nal­ta.

Isot ti­lai­suu­det ovat tär­kei­tä foo­ru­mei­ta yh­teis­kun­nal­li­sel­le vai­kut­ta­mi­sel­le. Ne tar­jo­a­vat ti­lai­suu­den eri si­dos­ryh­mil­le ja päät­tä­jil­le ko­koon­tua yh­teen, kes­kus­tel­la ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, vaih­taa nä­ke­myk­siä ja teh­dä pää­tök­siä. Täl­lai­set koh­taa­mi­set mah­dol­lis­ta­vat uu­sien suh­tei­den luo­mi­sen, ide­oi­den ja­ka­mi­sen ja yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­sen. Ver­kos­toi­tu­mi­nen hel­pot­taa vai­kut­ta­mis­ta pää­tök­sen­te­koon.

Edis­tä­kää ta­voit­tei­den­ne jul­ki­suu­teen saat­ta­mis­ta ja aja­kaa jä­sen­ten­ne etu­ja! In­for­moi­kaa ko­kouk­sis­tan­ne, niis­tä pie­nis­tä­kin.

Timo Ha­ve­ri­nen

SAK:n alue- ja jär­jes­tö­a­si­an­tun­ti­ja